הבוהצה העבגה


הבוהצה העבגהמ תיפצת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח