:לולסמה רואית

םימה רוב .1


האמ ,ברע םורדמ םידוונ) םיטבנה .תיטבנה הפוקתהמ (הרוגאמ) םימ רובב ןיחבנ ץורעה תליחתב
תורוחסו םימשב וליבוהש רבדמ תורייש תלבוהב וקסע ,(הריפסל הנושאר האמ דע ס"הנפל 3 -
.םיל רבעמש תוצראה לאו ןוכיתה םיה ילמנ לא ברע םורדמ
:בתוכ סומינוריהו ,םיטבנה תודוא בר עדימ םיאיבמ םינוש םינוירוטסיה
םימ וב ןיא רבדמה יכ"
וב רובעל םילוכיה םדבלמ םירחא ןיאו
חיטב םיפוצמ םייעקרק-תת םימ תורוב וניכהש םוש לע
."ןוחטב רבדמה הנקמ םדבל םהל ןכלו

יתיסרח חיטב הפוצמ ךר ןוטריק עלסב בוצח רובה .ךמת דומע וזכרמבו תעבורמ תיללכה ותרוצ
תדרויה תוגרדמה תכרעמ .הטטומתה (השק ריג ןבא היושעה) ותרקתמ קלח .האלמ תומיטא תגשהל
.ךפשה תעבג היוצמ וחתפ דילו ,וב רבטצהש ףחסה יוקינל השמיש רובה לא
הייטהה תלעתב ןיחבהל ןתינ ךא ,שיבכה תלילס ידי-לע עטקנ רובל םימ ליבומה יזכרמה ץורעה
רחאל רובה אלמתמ םויכ .ק"מ 300-כ רובה תלוביק .ןורדמהמ םשגה ימ תא הליבוהש תצפושמה
.הרהמב םילחלחמ םימה ךא ,ןופטיש

"רוצה רעש" .2

רוצה .(לודג רעש ןיעמ םירצויה ההכ םוח עלס תוריק ינש) ’רוצה רעש’ל דע לחנה ץורעב ךישמנ
,טומיק רוצה תובכש ורבע רתוי רחואמ .רוזאה תא הסיכש םיב הנש ןוילימ 80-כ ינפל ןאכ דברוה
,םילכ תנכהל םלג רמוח רוצה הוויה תירוטסיהרפה הפוקתב .תיחכונה ןתייטנ תא ןהל קינעהש
וז רוצ ינבא יתש תאכה ידי-לע - שא תרעבהל רוצה שמיש ןכ .דועו םיניזרג ,םיבהל :ןוגכ
,תוצוצינ תוארל ןתינ ךשוחב .היינשב תחא קזח וכהו רוצ ינבא יתש וחק-םתא םג וסנ .וזב
תורכתו רוצ הרופיצ חקתו"... :ך"נתב םג רכזומ רוצה .ןשעה חיר תא חירהל ןתינ םויה רואבו
.(הכ ,ד ,תומש) "הנב תלרע תא
.םיבר םינבואמ ידירש ורמתשנ םהב ,טירופסופה יעלס םיאצמנ רעשל רבעמ
.טפסופ וז הבכשמ םיקיפמה ,ןיצו ןורוא ילעפמ םיאצמנ ןאכמ תיחרזמ-תינופצ

הבוהצה העבגה .3

תונורדמ לע הביהרמ תיפצת תפקשנ השארמ .(1266.0284 :צ"נ) הבהבהצ העבג לע הלענ ונכרד ךשמהב
העבגב םג יוצמה ,םימל םוטאהו ךרה ראווחה עלס .ןיצ לחנו תדבע תמר תונורתבו םיקולח סכר
.םיראווח לחנ לש דחוימה ופונ תא רצוי ,וז
.לחנה לש יזכרמה ץורעל דע ונתחתמש רוצה תבכש תא הוולמה ליבשב ךלנו החרזמ שולגנ העבגהמ

לחנה ץורע .4

:הב םיצופנו הבר ץורעב היחמצה
,םישבייתמ םהשכ .םיחופנ םילימרת - ויתוריפ ,םיבוהצו םיינרפרפ ויחרפש חיש - בוהצה שקרקה
.חמצה םש ןאכמו ,ןשערב ומכ םהב שקשקל ןתינ
םיקרפתמ םיכרואמהו םינטקה וילע .םכרואל םיצורחו םיקורי ,םיקד ויפנעש חיש - רבדמה םתור
םישרוש תכרעמ םתורל .הנבלו תינחיר ביבאב ותחירפ .הרצק הפוקת רחאל םירשונו ףרוחה ףוסב
םימייקמה ,רטוק יקד הלבוה תורוניצ ילעב קמוע ישרוש :ירבדמה לודיגה תיבל תמאתומה תדחוימ
רקיעב םימ םיטלוקה ,םיבחר הלבוה תורוניצ ילעב חטש ישרושו ,םישביה ץיקה ישדוחב חמצה תא
םיליהת לע שרדמו .םינייוצמ םילחגכ םתורה ישרושמ םייושעה םימחפה תא ובישחה וניתובא .ףרוחב
."םינפבמ םירעוב ןיידע ץוחמ ובכש יפ-לע-ףא םתורה ילחג לבא ,םינפבמ םיבכ םילחגה לכ" :רמוא
םויל שאה תא רמשל ידכ ףסונ שרוש םילחגה ךותל עוקתל םיגהונ םיוודבה יכ ,ףיסוהל ןתינ
.תרחמה
.םינוש םיעצפ דגנ ןכו ,םייניש יבאכו ןטב יבאכ ,תולפה דגנכ בושח אפרמ חמצל בשחנ םתורה
וילע .החולמ עקרקבו רבדמב םילחנה יקיפאב לדגה חיש - חפיק חולמ אוה ןאכ ץופנה ףסונ חמצ
ןילבתכ םסינכהלו םיירטה וילע תא לוכאל ןתינ .ושארב לגועמה ךורעמכ םתרוצו םירפרפא-םיקורי
,בויא) "חיש ילע חולמ םיפטוקה" :םיינע ןוזמכ חולמה רכזנ ך"נתב .ספי’צ ומכ םנגטל ףאו טלסל
.(4 ,ל
.םיקדסה תא םיאלממה סבג ישיבגב ןיחבנ לחנה לש תיראווחה ןפודב .לתפתמה ץורעב ךישמנ
תובקעב תונפדהמ וטטומתהש םייקנע עלס ישוג םירוזפ ץורעה ךרואל .םיקלחו םיצצונ םישיבגה
רשפא ’.םיקדס’המ דחא והז .ןופצמ זקנתמה ינוינק ץורע הארנ לחנה ילותיפמ דחאב .תונופטשה
.ישארה ץורעה לא רוזחלו ,םירטמ תורשע המכ וב םדקתהלו ’קדס’ה לא סנכיהל
תדבע-ןיע ןיב רשקמה שיבכב שוגפנ .ןיצ לחנל עיגנו דחא מ"קכ ךלנ .לחנה בחרתמו ךלוה ןאכ
ךישמהל וא ,תדבע-ןיע ןוינקב לייטל ךישמהל רשפא ןאכמ .בכרה ונל הכחי םש ,ןוירוג-ןב תשרדמל
.ןושבד הלעמ ךרד בקע ןיעל

:היפרגויליב

.1975. ,רקוב-הדש תשרדמ ’,ינופצה בגנה לש היגולואיגה‘ / סכר באז 1
.םילעופ תיירפס ’,בגנב חמוצה‘ / ןינד םעניבא .2
תנגהל הרבחה ,תידוהי תיירפס ’,םיראווח לחנו םיקולח סכר‘ / ןמלדיא רימע ,רוטקפס ימענ .3
1981. ,עבטה
’.רתכ‘ תאצוה ’,ד ךרכ / לארשי ךירדמ .4
הדש תשרדמו עבטה תנגהל הרבחה תאצוה',בגנה רהב םימה תורוב/'ןרומ ירוא,ח"מלפ,דוד .5
. ,1985רקוב