בקע ןיעל ןושבד הלעממ

:עדימ

.תיזיפ הפמ ,ימורד ןוילג ,י"א 1:250.000 :תופמ
.רקוב-הדש - 1:50.000
15 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000
.מ"ק 7 :הכילהה לולסמ ךרוא
.תועש 5-כ :לויטה ךשמ
.הלעמו 10 ליגמ:םילייטמה ליג
.הנשה לכ רשפא :תופדעומ תונוע
.הכילהל תוחונ םיילענ ,עבוכ ,הימימ :ינויח דויצ
.רקוב-הדש ץוביקבו ןוירוג-ןב תשרדמב :תיאופר הרזע
לחנ ךרד בקע ןיעל ךרדה .בכר ילכ לכל הריבע לולסמה תליחתל השיגה :בכרל השיג יביתנ
םע עיגהל ןתינ .דבלב 4X4 בכרל הריבע 'ןיצ הלעמ' ךרד בקע ןיעל העגה .דבלב 4X4 בכרל הריבע ויצ
.םימשגה תפוקתב תוריבע ןניא ןיצ תעקבבו ןיצ הלעמב םיכרדה .ןיצ הלעמ תיתחתל דע ליגר בכר
.תטלושמ - בקע ןיעל בכרה ךרד .חטשל הדיריה ינפל רפעה יכרד בצמ תא הדש ס"יבב קודבל שי

.קורי :לולסמה ןומיס
.עבש-ראבב םילויט םואיתל הכשלה תועצמאב ,ל"הצמ :ינוחטב רושיא
יללכל םאתהב גהנתהו םמודהו חמוצה ,יחה לע רומש אנא .עבט תרומשב אצמנ ךניה :עבט תרימש
.עבטה תרימש

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
:לויטה רוזא

לעמ םיאשנתמה ןוטריקהו ריגה יקוצמ ךרואל ,תדבע תמר לש ינופצה הצקב רבוע לויטה לולסמ
.םידחא תונייעמ םהמ םיעבונו םיקומע םינוינק ידי-לע םירתובמ םיקוצמה .ןיצ תעקב
ךרואל ,החרזמ תדבע תמר לע ךלנ ,תדבע ןיע לש ןוינקל ךומס ,ןושבד הלעמב ונלולסמ תא ליחתנ
.רוזאב םיפיה תונייעמה דחא - בקע ןיעב םייסנו ,םיניצה קוצמ