תדבע תמרל רקוב הדשמ יגולואיג ךתח

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח