ןושבד לחנב תויאקלח תוסרט


ןושבד תמר


לחנ ץורעב דוביע תוקלחו תוסרט

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח