בקע ןיע


הבכש ןיעמ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח