:לולסמה רואית

ןושבד הלעמ .1


.תדבע ןיע לש ןותחתה הינחה שרגמל ליבומה שיבכל ךומס,ןושבד הלעמ תיתחתב ונלויט תא ליחתנ
.הלעמה שאר דע ,(קורי ןומיס) ראווחה יעלס לע לתפתמה ליבשב ספטנ
הריתח סכר ,הרצח סכר ,תדבע ןיע לש ןוינקה ,ןיצ לחנ לע הפי תיפצת - ןושבד הלעמ שארמ
.רקוב-הדש ץוביקו ןוירוג-ןב תשרדמ תא ןיצ הדש ינפ-לע תוהזל לכונ העקבל רבעמ .םיקולח סכרו
.םודא ירהב ןיחבהל רשפא הבוט תואר לש םימיב

ןושבד תמר .2

סלה קבאש ,תוחוטשה תומרב :םלודיג תיבל םאתהב תונוש םיחמצ תורבח שוגפנ .המרה לע ךישמנ
תטלוש ,םינבאהו םיינריגה תונורדמבו ,חישה ןגוז טלוש ,ןוטריקהו ריגה יעלס ןיב הב עקוש
.תינצוק תיאונו בגנה לילשא ,ירבדמ לטרע םע דחי רבדמה תנעל
רבעל הפהפי לפמב םייתסמה ,ןושבד לחנ לש ץורעל עיגנ ,החרזמ קוצמה ךרואל 'מ 800-כ רחאל
.רבעב ןאכ ררשש רתוי םושג םילקאל תודעו דירש - תיטנלטא הלאב ןיחבנ ותיתחתב .ןיצ לחנ
םיקיתע םירכס הארנ לחנה קיפאב .ןושבד לחנ לש יזכרמה קיפאל דע 'מ 500-כ דוע החרזמ םדקתנ
הלכו (ס"הנפל 3-ה האמה) םיטבנב לחה,רוזאב םדאה לש תיאלקח תוליעפ ידירש ,ובחורל םייונבה
.(הריפסל 7-ה האמה) םיטנזיבב
םימ לוחלח םיענומ עלסה יחטשמו סלה תמדא .הנשב םשג מ"מ 100-כ עצוממב םידרוי הז רוזאב
םילודיג ךרוצל תונופטשה ימ תא לצנל ועדי ןאכ ויחש םינומדקה .תונופטשל םרוגה רבד ,בר
םידירש ואצמנ הכומסה תדבע ריעב .(ןמשל םיתיזו תוניי תיישעתל םיבנע םהיניב) םינוש םייאלקח
.ןמשל דב-תיבו ,ןייה תיישעתל םיבנע תטיחסל תותג 4 לש
ףונ תיפצת תשרפנ ,ףרוחב םימ םיאלמתמה םיבג דיל ,ןנתמהו םתורה יחיש ןיב ,לחנה דרומב
,עלסה יכוכב הנילל םידרויה םירשנ תובורק םיתעל תוארל רשפא ונינפלש םיקוצמה ךרואל .הפי
,הרתי הבריקמ וענמיה אנא.םירשנל העירפמ (יאמ דע ראורבפ) ןוניקה תנועב םוקמב הייהשה
.םיסרודה ןוניקל עירפהל אל תנמ לע
לפמה תיתחתב .שביה לפמה דע ,מ"ק 3-כ ךלהמ ,חרזמ-םורד יללכ ןוויכב םדקתנ לחנה קיפאמ
.ןופטיש ירחא םיאלמתמה םימ יבגבו םילקד 2 -ב ןיחבנ
.ןיצ תעקבו בקע לחנ ונינפל.הלעמה שארב קוצמה תפש דע לפמה תא תוריהזב ףוקענ

בקע ןיעו בקע לחנ .3

רושימב אוה (בעכ םוא ידאו) בקע לחנ לש ותליחת .המישרמ - תדבע תמרב בקע לחנ תורתחתה
.ןיצ לחנ רבע לא ,תדבע תמרב ,הנופצ דרוי אוה םשמ .(םיה ינפ-לעמ 'מ 800-כ) חורה
(הפמב ןמוסמ וניא) ןאכמ מ"ק 3-כ אצמנה ,ןוילע בקע ןיע הנושארה :תועיבנ יתש וקיפאב
.ןותחת בקע ןיע - היינשה
.בקע ןיע דע ןמוזמה ליבשב תוריהזב דרנ
תונייעמ .תדבע תמר לש ינופצה הלובג ךרואל םיעבונה ,הבכש תונייעמ תרדסמ דחא אוה בקע ןיע
הלא תובכש יבוע .תדבע תמר תא םינובה ,ןקואא ליגמ ןוטריקו ריג יעלס ךותמ םיעבונ הלא
םילחלחמ םימה .תויוטנ ריגה תובכש .תוחורה רושימ רבעל המורד םיניצה קוצממ דתי תרוצב םצמטצמ
יבג-לע םימרוז םימה .קמועל םימה לוחליח תא תענומה ,ראווחה תבכשב םירצענו ריגה יעלסב
תדכולמ םיקולח תבכש תיתחתב עבונ אוהו ,הבכש ןייעמ והז .ןייעמכ םיצרופו ראווחה תובכש
.רבעב בקע לחנב הדברוהש ,(טרמולגנוק)
וז הכירב '.מ 7-כ הקמועש ,הלוגע הכירבל םיחנוצו 'מ 10-כ והבוגש לפמ שארב םיעבונ םימה
.םייחה ילעב תאו הפופצה תיעבטה היחמצה תא םיקשמ הימימו ,הנשה לכ םימ האלמ
םירחאמ לדבנה לודיג תיב הווהמ חמוצ תרוגח לכ רשאכ ,תורוגחב העיפומ העיבנה ביבס היחמצה
,(רמסהו הנקה תמגודכ) םימ הברהל קוקז העיבנל בורקה חמוצה .ותוא םיסלכאמה םינימבו ויאנתב
.(חפיקה חולמה תמגודכ) רתוי חולמו שבי לודיג תיבב חתפתמ ונממ קוחרהו
רמס ,יוצמ ףוס ,יוצמ הנק ,תימלוש תורעש :םהיניב ,םימ יבהוא םיחמצ םילדג ןייעמה רוזאב
.קוצמה תפש לע ,רתויב םיריעצ ,םידחא םינטק םילקד ףא ןאכ םילדג .םירחאו לשא ,דח
ישפשפ ,תוקולע ,תודפרק :אצמנ הכירבב .רתויב רישע יח םלועל סיסב םיווהמ ןייעמה ימימ
.תויריפש תופפועמ םימה לעמ .םידצטש ,םיבגטש ,םימ
ןיבמ .ןייעמל ךומס תוארל רשפא םהיתובקע תאו ,םימה ןמ םה ףא םינהנ םיבאזו םיעובצ ,םילעי
תינונס ,ןורבדמ ,ףנכ תנבל תיעלס ,בנז רוחש ,םיעלס תנוי :ןייעמה דיל שוגפל רשפא תופועה
.(רידגמב רזעיהל ץלמומ) רוחש זב ףאו ,שאר םודא דדונ זב ,יטיע בקע ,רבדמ
לע רומש אנא ,ךבזועבו ךתייהשב .םיניצה קוצמ לש הז רוזאב תופיה תחא ,עבט תרומש יהוז
.םוקמב עבטה תרימש יללכ
ןיתממה בכרל רוזחל וא ,תדבע ןיעל ,קיז ןיעל תכלל ןתינ בקע ןיעמ .ונלויט םייתסמ בקע ןיעב
ןיצ הלעמ תיתחתב וא ,בקע לחנ דרומב ונל

:היפרגוילביב

.1979 ,ןוחטבה דרשמ ',רתכ' תאצוה ',תוליא לבחו בגנה-רה' ךרכ ,לארשי ךירדמ .1
.1975 ,רקוב-הדש הדש ס"יב ,ינופצה בגנה לש היגולואיגה / סכר באז .2
.1977 ,םילעופ תיירפס תאצוה ,ןראפ לחנל ןופצמ - בגנב חמוצה / ןינד םעוניבא .3