תוחיטב יללכ


,רקי לייטמ
.חטשב טווינל שמשל הלוכי הניאו ,דבלב תיללכ תורכהל ,תיטמכס איה לולסמב הפמה
.םיליבש ןומיס תפמב לויטה ךלהמב רזעיהל ץלמומ
.עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתה אנא .ףונו עבט ירתאבו עבט תורומשב םירבוע לויטה ילולסמ
!הנהמ לויט!ןמוסמה ליבשהמ הטסת לא.תוחיטבה יללכ לע רומשו תוריהזב לייט