תדבע ןיע ימואל ןג

:עדימ

15 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000 :תופמ
.מ"ק 1.2-כ :הכילהה לולסמ ךרוא
.יצחו העשכ :לויטה ךשמ
.'לארשי ליבש' תרגסמב ןמוסמ לולסמה :לולסמה ןומיס
.ןוירוג-ןב תשרדמל ךומס ,ןותחתה ןוינחב :לולסמה תליחת
.הרזחו תדבע ןיע דע ןותחתה ןוינחהמ :תויורשפא יתש תועצומ
.תומלוסב סופיט ללוכ ,ןוילעה ןותחתה ןוינחהמ
שאר לא לזרב תומלוס תרזעב סופיט שרוד ךוראה לולסמה :םילייטמה ליג
דעוימ תומלוסה ליבש יכ ןייצנ.החפשמה לכל םיאתמ רצקה לולסמה .קוצמה
.תומלוסה סיסבל דע בושו ךולה לולסמב לייטל ןתינ ךכיפל .וב תדרל ןיא .דבלב הילעל
.הנשה לכ :תפדעומ הנוע
.הכילהל תוחונ םיילענ ,עבוכ ,הימימ :ינויח דויצ
.ןוילעהו ןותחתה ןוינחבש תויזרבב םימב דייטצהל ןתינ-
.ןותחתה הינחה שרגמ דיל םיאצמנ םיתוריש -
.םולשתב הסינכה .םיימואלה םינגה תושר ידי-לע קזחותמ רתאה :םולשת
.ןוירוג-ןב תשרדמב :תיאופר הרזע
,םמודהו חמוצה ,יחה לע רומש אנא .עבט תרומשב לייטמ ךניה :עבט תרימש
.עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתהו

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
:לויטה רוזא

תונייעמ .ןיצ לחנ לש ותורתחתהמ האצותכ תדבע תמר לש םיינופצה הילושב חתפתה תדבע ןיע ןוינק
.יחו חמוצ לש רישע םלוע םייקתמ ןביבס ,תונטק רבדמ תואנ םירצוי ןוינקב םיעבונה הבכשה
.ויפויב םישרמו ביהרמ הארמה
:תויורשפא יתש ונינפל
;ףירעמ ןיעל רומ ןיעמ - ךוראה לולסמה .א
.תדבע ןיעל רומ ןיעמ - רצקה לולסמה .ב

יללכ עקר

.ר"מק 1,550-כ ולש זוקינה חטשו מ"ק 120-כ וכרוא .בגנה ילחנבש םילודגהמ אוה ןיצ לחנ
ןוויכל אוה,תדבע-ןיע ןוינק דע ותמירז יאוותו ,ןומר שתכמ לש םייברעמ-ןופצה וילושב ותליחת
.ןיצה 'ךרב' יהוז .תולעמ 90 טעמכ לש תיוושב החרזמ לחנה הנופ רקוב-הדש תשרדמ ילגרל .ןופצ
.ןוכיתה םיל רושבה לחנ ךרד זקנתהו ,ברעמ-ןופצ ןוויכל תדבע תמרמ ןיצ לחנ םרז רבעבש ,רבתסמ
םיהמ ךומנ זוקינ סיסב הרצי ,תיאקירפא-תירוסה הריבשה תכרעממ קלחכ ,הברעה עקב תווהתה
לחנ ךפשנ םויכ .חרזמ ןוויכל ברעמ-ןופצמ לחנה לש ותמירז יאוות יונישל האיבהו ,ןוכיתה
.חלמה-םיל םורדמ ןיצ
:תוירקיע ףונ תודיחי 3 ןיצ לחנ ךרואל
ירה ןיב םיבחר םילותיפב רתחתמה ,תיסחי חוטש ,ץורע - יליע ןיצ לחנ .א
;תדבע תמר לע ןחלושה
קומע ינוינק עטקב וכשמהו ',מ 40 והבוגש לפמב ושאר - תדבע תמר ןוינק .ב
.תובר תועיבנ ןוינקה ךרואל .הפיו
,הבחר העקבב ןיצ לחנ רתחתמ לחנה תמירז יאוות יוניש םע - יתחת ןיצ לחנ .ג
-רהל יזכרמה בגנה-רה ןיב יפרגואיגה לובגה תא הווהמה ,ןיצ תעקב איה
.ינופצה בגנה

רצונ ,וילעמ השקה ינריגה עלסמה תוטטומתהו ךרה יראווחה עלסמב לחנה לש ותורתחתהמ האצותכ
.בגנב םימישרמה דחא ,הפהפי ,יקוצמ ףונ ןאכ

?לולסמה תליחתל םיעיגמ דציכ

ליבומה לתופמ שיבכל הנימי הנפנ השרדמה רעשב .ןוירוג-ןב תשרדמל עיגנו 40 'סמ שיבכב עסינ
םיאצמנ ונא .עגרל רוצעל ןתינ שיבכה לש ןורחאה לותיפה ףוסב .תדבע ןיע לש ןותחתה ןוינחל
ךישמנ התע .חרזמל ןופצמ לחנה לש ותמירז ןוויכ הנתשמ הב הדוקנב ,ןיצ לחנ לש 'ךרב'ה ךותב
תא חולשל ץלמומ ,ךוראה לולסמב םירחובל) .ןותחתה ןוינחב הנחנו ןוינקה ךותל שיבכה םע
.(ןוילעה ןוינחב םויסה תדוקנל בכרה