ןותחת ןוינח ,תדבע ןיע - תיטנלטאה הלאה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח