:לולסמה רואית

רומ - ןיע .1

תרפה תפצפצ יצע םה ולא .ברעמ דצמ הינחה שרגמל הדומצה םיצעה תצובקל ךלנו בכרהמ דרפינ
ירדעו תימוקמה היחמצה ידי-לע םילצונמ וימימ בורש ,ןטק יתנוע ןייעמ - רומ ןיע דיל םילדגה
.ונממ תותשל םיאבה םילעיה
תונייעמ ינש תביבסב ודרש ןה .םויה לש וזמ החל תימילקא הפוקתל דירש ןניה בגנב תופצפצה
.תדבע ןיע ןוינקב םיזוכיר ינשו ,ביבש ןיע - דבלב
תפצפצל .עקרקב תוחילמ לש םייוסמ רועיש תאשל לגוסמו ,םילחנ תודג לע לדגה ,הובג ץע והז
.ןייועמ תרוצ ילעב ,םיבחרומ םירגובה םילעהו ,םיכרואמ םיריעצה םילעה :םילע יגוס ינש תרפה
החיפת - ץפע) ןבל רודכ יצחכ םתרוצש ,םיטלוב םיצפע םיעיפומ םילעה לע .ףרוחב רישנ ץעה
.(קרח ידי-לע הציקע וא םיציב תלטה ןוגכ ,רז םרוג תרידחמ האצותכ יחמצ רבאב לודיג וא
תברקב תויחה םילמנה תא הניזמה ,הקותמ השרפה תושירפמה תומינכ תויוצמ הפצפצה יצפע ךותב
.ץעה

תדבע - ןיע ןוינק .2

םיביכרמה םיעלסה תא ףשוח ,תדבע תמר ךותב רותחה , תדבע ןיע ןוינק .ץורעב תכלל ליחתנ רומ ןיעמ
רוזאה תא הסיכש םיב ורצונ הלא םיעלס .רוצהו ריגה ,ןוטריקה :םהבש םיירקיעהו ,המרה תא
טלוב.םייפוקסורקימ םייאת-דח םירוצי לש םהידלש תעיקשמ רצונ ןוטריקה .הנש ןוילימ 50-כ ינפל
.ךרהו ןבלה ועפומב
םשוביגו הלא םידלש לש תיקלחה םתסמה .םיימי םייח-ילעב לש םיינריג םידלש תעיקשמ רצונ - ריגה
עלסכ עיפומ ריגה .ריגה יעלסב םינבואמ אצמנ תובר םימעפ .ותוישק תא ריגל קינעמ ,שדחמ
.השקו ןבל
לשב .שא תרעבהלו םילכ תנכהל םלג רמוח שמיש תירוטסיהרפה הפוקתב .השקו ההכ עלס - רוצה
לארשי ינב תא למיו םירצ תוברח עשוהי ול שעיו"... :ך"נתב םג וישומישמ דחא רכזנ ותודח
.(3 ',ד ,עשוהי) "תולרעה תעבג לא
.םילעי ירדע םהילע תוהזל לכונו ןכתי .םיקוצמה תא בטיה ןוחבל יאדכ ץורעה ךרואל הכילהה תעב
םילעי תייסולכוא הנשי תדבע ןיע ןוינקב.םימ תורוקמ תברקב םינכוש , םיקוצה יכלמ,םילעיה
הביבסל הלועמ המאתה םהל םינקמ ,םלגר ףכ הנבמו ירירשהו קצומה םפוג ,םוחה םרוע עבצ .הלודג
ןיחבהל ןתינ .דוחל םיידגו תובקנו דוחל םירכז - םידרפנ םירדעב הנשה בור םייח םילעיה .וז
תולודג םיינרקהו םיחתופמ םפרוע ירירש ,םידבכ ,םילודג םירכזה :רורב ןפואב הבקנהו רכזה ןיב
ןהינרקו רתוי תונטק תובקנה .םיבירי םירכז תדחפהל יעצמאכ תושמשמ םיינרקה .רוחאל תופופכו
רכזהו ,רבמבונ-רבמטפס - םוחיה תנועב םישגפנ םינימה ינש .רוחאל טעמ תופופכו תורצק ,תוקד
הטילממו רדעהמ תשרופ הרהה הלעיה .ךשוממ רוזיח רחאל תובקנה םע גוודזמ רדע לכב קזחהו לודגה
םידרוי ,צ"החא תועשבו םויה לש תומדקומה תועשב תוארל ןתינ םילעיה תא .םיינש וא ידג ביבאב
,םויכ .םילעיה תייסולכוא המצמטצהו הכלה רבעב.ןייעמה תברקב תותשלו לוכאל המרה יקוצממ
.םרפסמ לדגו בש ,עבטה תרימש יקוח תפיכאל תודוה
,חל םילקאב האצומ .הנש 250-כב דמאנ הליגש תיטנלטא הלא תבצינ ץורעה לש יחרזמה ודיצב
.ףרוחב תכלשב תדמועו ץיקב הקורי הלאה ,ןכאו .רתוי תומושג תופוקתמ דירש הרתונ בגנבו
.רתויו הנש 700 ינב הלא יצע םימייק בגנה-רה רוזאב
.לחנה לש ותורתחתהמ האצותכ ןוינקה תוריקמ ורדרדתהש םילודגה עלסה ישוגל בל םישל יאדכ

תדבע - ןיע .3

הלודג תיעבט הכירב ותיתחתבו ',מ 15-כ לפמה הבוג .תדבע ןיעל עיגנש דע םדקתנ הלאה ץעמ
!ץחרתהל רוסא '.מ 8-כ ,הקומעו
.םימה תוחילמ וב הנתשמ ןכו ,תונושה הנשה תונועב הנתשמ ותקיפס םלוא ,הנשה לכ עבונ ןייעמה
תופוע ,עלס ינוי ,ריש ירופיצ ,םיקרח :םיבר םייח-ילעבל הכישמ רוקמ הווהמ תונייעמה רוזא
.םילעיו םיסרוד
,םיפסונ םיסרוד תופוע תוארל ןתינ רשנה דבלמ .םירשנל ןוניק רתא םיתיעל םיווהמ ןוינקה יקוצמ
םיענ םיסרודהו םילוע ריווא ימרז םנשי קוצמה תפשל ךומס .דועו םימחר ,םיצינ ,םיטיע :ומכ
תופוע ןאכ אצמנ ןכ .םיסיסו עלס ינוי לש ןוניק תובשומ תואצמנ םוקמב .הלעמ יפלכ םתרזעב
,םינוש םימסרכמ לש רשוע ,ארוקו הלגוח ומכ ,עקרק תופוע ,תויפוסו תוימגא :םינמדזמ םימ
...דועו תויריפש
תובכשב םיקדס ךרד םקלחב םילחלחמ המרה לע םידרויה םשגה ימ - הבכש ןייעמ אוה תדבע ןיע
םימה םימרוז וז הבכש יבג-לע .המיטא הבכשל םעיגה דע ,ןוטריקהו רוצה ,ריגה לש תויקפואה
.ןייעמ רצונו םימה םיצרופ ,לחנה תורתחתה לשב הבכשה תפשחנ וב םוקמב .םוהת-ימכ
תשרוחל דע קיפאה לש ןוילעה קלחל ךישמהל ןתינ םינינועמל .בכרה לא רוזחל ןתינ הכירבהמ
.ןותחתה הינחה שרגמל ךרדה התואב רוזחלו תופצפצה

תומלוסה לולסמ .4

:תומלוסה לולסמל םיכלוהל
ףוסב .לולסמה ךשמהל תוליבומה תובוצחה תוגרדמב ןוינקה ןפודב ספטנו ,רוחאל טעמ רוזחנ
ףיקשנ ונכרדב .םיעלס ינוי לש םיבר םינוניק הכותבו ,ןומעפ תייומד תיקנע הרעמ תוגרדמה
.תופצפצה תשרוחל הנפנו תדבע ןיע לע לע-טבממ
.הלעמ ספטמה ליבש ליחתמ ןאכמ .רומ ןיע דיל ,לולסמה תליחתב ונרכה תרפה תפצפצ יצע תא
.לזרב תומלוס 2-ו עלסב תובוצחה תוגרדמ וכשמהב
.לולתו םודק הלעמ דירש לע ללסנ הלענ וב ליבשה !תוריהזב וספט אנא
ליבשב תונפל רשפא .הנופצ הנופה רצ ליבש הארנ ןושארה םלוסה ינפלו תובוצחה תוגרדמב הלענ
םיריזנ ידי-לע ,תודדובתה יכוככ ובצחנ הלא תורעמ .קוצמב תובוצחה תורעמה תחאל ליבומה ,הז
ריעה לש הנורטפכ עודיה ,סורודואית לא הנופה תינוויב תבותכ הרתונ תורעמה תחאב .םייטנזיב
.ונתיאמ תימורד מ"ק 3-כ תאצמנה ,תדבע
- עבורמו ןטק הנבמ ידירשב ןיחבהל ןתינ הלעמה שארב .הלעמה שאר דע ספטנו ליבשל רוזחנ
.הביבסבש םיצורעב תואלקח יחטש לעו ןייעמל הדיריה לע טלשש יטנזיב לדגמ והז
ליבשב המורד ךישמהל ץלמומ .ףירעמ-ןיע לש םימה תוכירבו ויקוצמ לע ןוינקה םיפקשנ הפצמהמ
הבוג .ףירעמ ןיע והז .שביה לפמה תאו ןיצ לחנ לש ןוילעה וצורע תא תוארל ,קוצמה תפש לע
לאו,קוצמה לא םכברקתהב םיריהז ויה.המישרמ תוכירבו םילפמ תרדס רצוי ףירעמ ןיע '.מ 40-כ לפמה
!המידק ץורל םידליל ונתת
.ונלויט םייתסמ וב ,ןוילעה הינחה שרגמל ךלנ ןאכמ

וא ,הז רגאמב רויס לולסמ האר - (מ"ק 3-כ) ריעה תדבעל המורד ךישמהל ןתינ - םינינועמל
.(מ"ק 25-כ) ןומר שתכמ רוזאב לייטל

:היפרגוילביב

.1987 ,רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמ ',תוליא לבחו בגנה-רה' ,לארשי ךירדמ .1
',א 'םיקנוי' 'םיחרפ ילעב םיחמצ' ךרכ ,חמוצהו יחה תיידפולקיצנא .2
.רואל האצוהה ןוחטיבה דרשמו עבטה תנגהל הרבחה
,.1986 רקוב-הדש תשרדמ,םידומיל תוינכת חותיפל הדיחי ,בגנה-רה תנדס .3
.םיימואלה םינגה תושר ,תדבע ןיע ימואל ןג .4
.1975 ,רקוב-הדש תשרדמ תאצוה ,ינופצה בגנה לש היגולואיגה / סכר באז .5