בקע ןיעל בקע דוחמ

:עדימ

.תיזיפ הפמ - ימורד ןוילג י"א - 1:250.000 :תופמ
.תיגולואיג הפמ - ימורד ןויליג י"א - 1:250.000
.רקוב-הדש - 1:100.000
.רקוב-הדש - 1:50.000
14 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000
.מ"ק 7 / מ"ק 4 :הכילהה לולסמ ךרוא
.תןעש 4 / תועש 3 :הכילהה ךשמ
םשג רחאל ןיצ הלעמ תיתחתל דע ,ןיצ הלעמ - ןיצ-הדש ךרד השרדמהמ :בכרל השיג ךרד
ףוסיאל "םינבלה םיחטשמה" ןוינחל דע עיגהל םילוכי חטש יבכר .ןיצ תעקבב תוריבע תייעב תמייק
,דבלב חטש יבכרל ,םינבלה םיחטשמה - ןותחת בקע ןיע ןוינח :ףוסיא תדוקנ
הלחתהה תדוקנב ופסאי םיליגר םיבכר
.םודא ןומיס - בקע ןיעל בקע דוחמ :ןומיס
.יקוצמ רוזאב סופיטב ךורכ לויטה.הלעמו 14 ליגמ :םילייטמה ליג
.הנשה לכ :תפדעומ הנוע
.הפמ ,הכילהל תוחונ םיילענ ,םימ רטיל 3 ,עבוכ :ינויח דויצ
.ןוירוג-ןב תשרדמב ,רקוב-הדש ץוביקב :תיאופר הרזע
.םמודבו חמוצב ,יחב עוגפל ןיא .עבט תרומש ךותב רבוע לולסמה :עבט תרימש
ס"יבב ררבל שי האיציה ינפל 4X4. בכרו תילויט ,הובג סובוטואל תוריבע רפעה יכרד :תוריבע
.ךרדה בצמ המ רקוב-הדש הדש

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
:לויטה רוזא

תולודגהו תופוצרה תומרה תחא איה תדבע תמר .בקע לחנו ןיצ לחנ ,תדבע תמר רוזאב לייטנ םעפה
תמייתסמ חרזמ-ןופצו ןופצ יפלכ .םיה ינפ-לעמ 'מ 800-כ אוה עצוממה ההבוג .לארשי תנידמ םוחתב
.םיניצה קוצמ והז .('מ 200-150 םור) ןיצ תעקב לא הנופה יקוצמ הנבמב המרה
דרנ םשמ .םיניצה קוצמ לעמ אשנתמה ,בקע דוחל ספטנו ןיצ לחנו ןיצ תעקב תא הצחנ ונלויטב
.םיניצה קוצמ ךרואל םיעבונה םייפהפיה הבכשה תונייעממ דחא אוהש ,בקע-ןיעל

?לולסמה תליחתל םיעיגמ דציכ

דע מ"ק 3 - כ דוע המורד םיכישממ.רקוב - הדש ץוביקל דע 40 'סמ שיבכב םיעסונ עבש-ראבמ
ךומס,הלעמה תליחת דע מ"ק 4 - כ םיעסונו ,(החרזמ) הלאמש םינופ".ןיצ הלעמל" םותכה טלשה
הלעמב םידרוי .רקוב-הדש ץוביקב ותוהש תפוקתב ןוירוג-ןב דוד תא שמישש םיסוטמה תחנמל
.לולסמה תליחתל ,תילגר ,ןוירוג - ןב תשרדממ עיגהל ןתינ,ונינבש םיאלימרתל .לולסמה תליחת דע
ףוסיאה תדוקנל חטשה יבכר תא ליבות וז ךרד.בקע ןיעל ליבומה לוחכ ןומיס םע טלשב שוגפנ ונכרדב
םש.בקע דוחל ליבומה טלשל דע טפנה ריצב רשי ךישמנ ונא .םינבלה םיחטשמב ,בקע ןיע ןוינחב
ךרואל בקע דוחל ספטנ הז חטשממ .קוצמה ילגרלש חטשמל ליבומה םודאה ןומיסה תובקעב הנפנ
.ןמוסמה ליבשה
וספט.העש יצחכ ךראי סופיטה .ןמוסמה ליבשה ןמ תוטסל רוסא ןכלו ,יקוצמ וניה הז עטק !בל ומיש
!תוריהזב