תיביטסנס הפמ


םוקמה לש תונומת לבקל ידכב ץחלו שקובמה םוקמ לע עבצה