:לולסמה רואית

בקע דוחמ תיפצת .1


תמר לע הביהרמ תיפצת ונממ.םיה ינפ-לעמ 'מ 576 לש םורל אשנתמ רותפכ רה אוה בקע דוח
.יזכרמהו ינופצה בגננה ירמקו תדבע
חרזמ-ןופצ ןוויכב םיכשמתמה ,םיליבקמ םירעקו םירמק לש תכרעמ תמייק יזכרמהו ינופצה בגנב
יברעמ-ןופצה םפגאו לולת יחרזמ-םורדה םפגא רשאכ ,םיירטמיס-א םה םירמקה .ברעמ-םורד -
.תדבע תמרל תחתמ 'םימלענ'ו ןיצ תעקב לא םירמקה םיתחונ םורד ןוויכב .ןותמ
עצוממה ההבוגו ,לארשי תנידמ םוחתב תולודגהו תופוצרה תומרה תחא איה תדבע תמר ,רומאכ
תרשרש .ןיגוריסל ןוטריקו ריג לש תויקפוא תובכש יונב החטש בור .םיה ינפ-לעמ 'מ 800-כ אוה
ראווחה עלסמב ןיצ לחנ לש תיביסנטניא תורתחתה בקע הרצונ המרה לש ינופצה הלובגב םיקוצמה
ךילהת תא םירצוע ,ראווחה לעמ םיחנומה םישקה ריגהו ןוטריקה יעלס .המרה סיסב תא הנובה ךרה
,קיז לחנ ,בקע לחנ ,ןושבד לחנ :םיירקיעה םילחנה אצומ ןאכ .םיקוצמה תא םירצויו םוסריכה
אוה ףאש ,ןיצ לחנ קיפא לא תדבע תמר תא םימישרמ םילפמב םיזקנמה ,הווח לחנו אמצ שחנ לחנ
.םיפויב םיביהרמ םילפמ המכב תדבע תמר תא זקנמ
ותוהזל לכונו בזכא לחנ אוה ןיצ לחנ םג ,רבדמב םילחנה בור ומכ) וניתולגרמלש ןיצ לחנ ץורע
וב) יזכרמה בגנה ןיב יפרגואיגה לובגה תא הווהמ ,(וצורע ילותיפ תא הוולמה חמוצה ספ יפל
וזוקינ ןגא חטשו ,מ"ק 120-כ וכרוא .בגנב םילודגהמ אוה לחנה .ינופצה בגנל (םיאצמנ ונא
ןיע ןוינקל דע ותמירז ןוויכ .ןומר שתכמ לש תיברעמ-ןופצה הפשב ותליחת .ר"מק 1,550-כ
לחנ .תולעמ 90 טעמכ לש תיווזב החרזמ לחנה הנופ ןוירוג-ןב תשרדמ ילגרל .ןופצ אוה ,תדבע
.חלמה-םי לש ימורדה וקלחב יודיאה תוכירבל זקנתמו הברעה לא םרוז ןיצ
רמקמ ותוא הדירפמה ןורוא תעקב תא וילגרלו ,הרצח רמק תא הארנ חרזמ-ןופצ ןוויכל תיפצתב
.הריתח
תומישרמה תועלצמלו םייחרזמ-םורדה וילופיש תולילתל בל םישל יאדכ .הריתח רמק אשנתמ ונל וופצמ
תעקב לש המורדב .םחורי תעקב לא ,ברעמ-ןופצ ןוויכל תוניתמב דרוי רמקה .רצוי אוה ןתוא
סכרב ןיחבהל לכונ ברעמ-ןופצב .ןוירוג-ןב תשרדמו רקוב-הדש ץוביק ,ןיצ הדש אצמנ םחורי
.חרזמבש םודא ירהב ןיחבהל ןתינ הבוט תואר לש םימיב .םחורי
רוניצ וק לש ותחנה ךרוצל הללסנ וז ךרד .ןיצ תעקב תא ונעסנ הב ךרדה הצוח וניתחתמ שממ
'ןטלוס-לא ברד' הקיתעה ךרדה יאוות לע תרבוע איהו 1957, תנשב (א"אצק) ןולקשא - תליא טפנה
הברעב בהי ןיע ןיב ורביחש םיבושחה הרובחתה יקרועמ דחא וז ךרד התיה םדק ימיב .(ךלמה ךרד)
.לארשי-ץרא לש ימורדה ףוחה רושימל

בקע ןיעל בקע דוחמ .2

וילבוימ דחאל סנכינ ,(םודא ןומיס) מ"קכ לש הכילה רחאל .בקע דוח לש יחרזמ-םורדה ליבשב דרנ
םוקמב ץורעה ןמ אצנ ףסונ מ"ק רחאל .היחמצה לש הברתמה תופיפצב ןיחבנ ץורעב .בקע לחנ לש
רחאלו ',מ 514 ג"נ לש םיינופצה תודרומה תא ברעמל חרזממ ףוגאנ ןאכמ .הנופצ הנופ אוהש
םורד ןוויכל ץורעב הלענ.בכרה ןוינח לומ ,בקע לחנ לש ישארה ץורעה לא עיגנ 'מ 1,100כ
.ןותחת בקע ןיעל עיגנו 'מ 400-כ
.םיה ינפ-לעמ 'מ 800 ,חורה רושימב אוה (באכ םוא ידאו) בקע לחנ לש ותליחת
.ןיצ לחנל זקנתמו תדבע תמר לא הנופצ דרוי אוה םשמ
מ"ק 3 קחרמבו ,(םיליבש ןומיס תפמב קר תנמוסמ) ןוילע בקע ןיע :תוירקיע תועיבנ 2 וקיפאב
םידרויה םשגה ימ .הבכש ןייעמ אוה ןותחת בקע ןיע .םיאצמנ ונא וב , ןותחת בקע ןיע - ול הנופצ
,רוצ תושדעו ןוטריק ,ריג יעלס לש תויקפוא תובכשו םיקדס ךרד םקלחב םילחלחמ ,המרה לא
הבכשה וב םוקמב םיצרופו םימה םימרוז וז הבכש יבג-לע .המוטאה תיסרחה תבכשל םתעגה דע
.תפשחנ
לפמה ריקב .הנשה תומי לכ םימב האלמה ,הקומע הכירבל םיחנוצ העיבנה ימו 'מ 10 לפמה הבוג
העיבנה חתפב .סמומ ריג םיליכמה ,ןצמחב םירישע םוהת יממ רצונה עלס - םילחנ ףטנ יוצמ
יממ תאלמתמ העיבנל הכומסה הכירבה .עלסה תא רצויו עקוש ריגהו ןצמחה תא היחמצה תטלוק
.תונופטשה
וילגרו םימשב ושאר" :רמאנ וילעש ,לקדה ץע ומכ ,םימ הברהל הקוקזה היחמצ ןייעמל ביבסמ
,רקו ינשבוי לודיג-תיב תנייפאמה היחמצב שוגפנ ןייעמהמ קחרתנש לככ .הנקה יחמצו ,"םימב
.חפיקה חולמה ןוגכ
,םיירפה תחפשממ קנוי אוה לעיה .וימיממ תותשל םידרויה םילעיל הכישמ רוקמ הווהמ ןייעמה
:רורב ןפואב הבקנהו רכזה ןיב לידבהל ןתינ .םינוש םיחמצמ ןוזינו םייקוצמ םירוזאב ןכושה
תונטק תובקנה .רוחאל תופופכו תולודג םהינרק ,םיחתופמ םפרוע ירירשו םידבכו םילודג םירכזה
,םידחא םימי ידמ תותשל םילעיה םיבייח ץיקבש הארנכ .רוחאל טעמ תופופכו תורצק ןהינרקו רתוי
.תדבע ןיעו בקע ןיע תמגודכ ,םימ תורוקמל םיכומסה םירוזאל םתצופת תלבגומ ןכלו
ןויקנ לע רומש אנא ,ךבזועבו ךתוהשב .םיניצה קוצמ לש הז רוזאב תופיהמ עבט תרומש יהוז
!עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתהו ,םוקמה

ךישמנ .םיפי'גה ןוינח דע לוחכה ןומיסה תובקעב ץורעב ךלנ ןייעמהמ .ונלויט םייתסמ ןאכ
.בכרה ונל הכחי םש ,םינבלה עלסה יחטשמ תבחרל עיגנש דע ,רפע ךרד לע תוקד 40-כ

:תופסונ תויורשפא

:(םיליבש ןומיס תפמ האר) םיפסונ םילולסמ םע הז לולסמ בלשל ןתינ תכל יביטימל
.ריעה תדבע - ןוילע בקע ןיע - ןותחת בקע ןיע - בקע דוח .א
.קיז ןיע - ןותחת בקע ןיע - בקע דוח .ב
.תדבע ןיע - ןושבד הלעמ - ןותחת בקע ןיע - בקע דוח .ג