תדבע המודקה ריעה


:עדימ

.תועש 2-1 לש רויס :הכילהה ךשמ
.החפשמה לכ :םילייטמה ליג
.הנשה לכ :תופדעומ תונוע
.רקוב-הדש תשרדמ ,תדבעב קלדה תנחת ,תדבע רתא :הייתש ימ
.םולשתב - תדבע ריעל הסינכה :הסינכ ימד
.ןוירוג-ןב תשרדמ , רקוב-הדש ץוביק :תיאופר הרזע
.םייגולואיכראו םיירוטסיה םירתאב לייטמ ךנה :עבט תרימש
.הביבסהו עבטה תרימש יללכל םאתהב גהנתהו םהב עגפת לא אנא
.םייגולואיכרא םינבמ לש תוריק לע ספטל ןיא .רתאב תוחיטבה יללכ לע רומש
07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
?לויטה רוזאל םיעיגמ דציכ

,ןוירוג - ןב תשרדמל תימורד מ"ק 10 - כ ,תדבע הקיתעה ריעב ליחתמ ונלויט
ןוויכמ םיאבל .עבש-ראבמ תחא העיסנ תעשכ ,ןומר הפצמ עבש ראב שיבכ דצל
תמוצ' דע מ"ק 31-כ ,הנצינ ןוויכל 40 'סמ שיבכב המורד םיעסונ - עבש-ראב
,רקוב-הדשו ןומר-הפצמ ןוויכל (40'סמ שיבכב ןיידע) הלאמש םינופ '.םיללט
םיפלוח ,(הנימי) המורד םינופ .םיקולח תמוצ דע מ"ק 13-כ דוע םיעסונו
.תדבע דע ,העיסנ תוקד 10 -כ םיכישממו ,ןוירוג-ןב תשרדמו רקוב-הדש ץוביק ינפ לע

ירוטסיה-יפרגואיג עקר - תדבע המודקה ריעה


תדבע תביבס תפמ


החוטש המר יהוז .תדבע תמרמ קלח הנהש רה תמב לע תאצמנ תדבע ריעה .א
,ברעמ-ןופצב ןבל רה יקוצמ ,חרזמ-ןופצב ןיצ לחנ יקוצממ תערתשמה תיסחי
תממורתמו תולק היוטנ איה .חרזמ-םורדב ןומר רמק הלעמו ברעמ-םורדב ענרב תמר
.ןומר רמק ילושב 'מ 900-700 לש םיהבגל ברעמ-ןופצב 'מ 600-500 לש םיהבגמ
50-35 -כ ינפלמ ,ןקואא ליגמ ןוטריקו ריג יעלס ,הטילבת תא תונובה תובכשה
'.מ 200 -כ לש יללכ יבועל תועיגמ ,הנש ןוילימ
,הנש ינוילימ תורשע רבכ הלא תובכש לע םילעופה ,העסהו הרסה ,הילב יכילהת
.תויקפואו תוחוטש ןחלוש תומב ףונכ תדבע תמר תא םיבצעמו ובציע רשא םה
רקיע ךא ,חטשה ינפ לע תינושאר עקרק םג םירצוי הלא (היזורא) הילב יכילהת
ופחסנו תוחור ידי-לע ועקשוהו ועסוהש (סל) קבא יקיקלחמ תבכרומ רוזאב עקרקה
.תויאיגה לא םימשגה ימ ידי-לע םבורב
הבר םיעקשמ תומכש ךכל תמרוג ןומר רמק רבעל המרה לש הנותמה התוממורתה
ירבדמה בחרמל האוושהב ,יתנש עצוממ מ"מ 100 -כ ,הינפ-לע תדרוי תיסחי
.דבלב הנשב מ"מ 50 -כל הכוזה ,המורדמו החרזממש
.תוירוטסיהה תופוקתב בשייתמו העור םדא תוחכונ ודדועש םה הלא םיעקשמ

וכילוהש םימשבה רחס יביתנ לע רבדמ תורייש יכרדב הנחתכ החמצ * תדבע .ב
לא ןכרדב בגנה-רה תא וצחו ,הרטפ וא תליא ךרד ,יסרפה ץרפמהו ברע םורדמ
.(הזע םשארבו) ןוכיתה םיה ילמנ
ןורחאה ףלאה עצמא תוביבסמ הלא רחס יביתנ לע וטלש ,יברע אצוממ םע ,םיטבנה
ךשמהב .םיכרד תיינח םוקמ ןאכ ודסימ ס"הנפל 3 -ה האמה תישארבו ,ס"הנפל
1,000 דע 500 -כ הבו הנטק תוזרפ ריעל הז הינח םוקמ חתפתה תיטבנה הפוקתה
םיבושיו םירפכ תורשעו תישממו הטבש ,הנצינ ,תובוחר ,הצולח םירעה םע דחי תבדע .שפנ
םחתנש ,הז בחרמב .בגנה-רהב בשוימה יטבנה בחרמה ןמ קלח ויה ,רתוי םינטק
,תירבדמה רגנה תואלקח תא םיטבנה וחתיפ ,תיסחי ההובגה םיעקשמה תצופתב ורקיעב
םיפסונ םויק יפנע .הייסולכואה לש ירקיעה המויק סיסב ,הארנכ התייה רשא
להנימ ,תוכאלמ ,ףטוש ןוחטב ,תורייש יתוריש ,הנקמ לודיג ,הארנכ ,ויה
'.וכו
םיזורפה םיתבה תוצובק ידירש .שדקמ םקוה ,סילופורקאב ,ריעבש הובגה םוקמב
תושמשמ םהינבאמ קלחו ,הירחאלש תופוקתמ םיתב תודוסיב םיאצמנ הפוקת התוא לש
.ינשמ שומיש םהב
תימורה תופוקתב "היברע היקניבורפ" תריבל ,ןכמ רחאל הכפהש ,םיטבנה תכלממ לש התריב
.רבדמ תוריישל תוביתנ תיב השמישש ,הרטפ התייה תיטנזיבהו
חפיס רשאכ תינידמ תושיכ םיטבנה תא סוניירט רסיקה לסיח נ"הסל 106 תנשב
,סילופורקאה תוביבסב רקיעב תדבע הזכרתה וז הפוקתב .תימורה הירפמיאל םתכלממ תא
המבה תונורדמ ינפ-לע תשלוג הלחה ריעה.רבדמה תוריישל ןאח הנבנ החרזמבו
תא חתפל וכישמה היבשות .ינוטריקה עלסב הרובקו הנסחא תורעמ תביצח ךות
תרגסמב ,ףטוש ןוחטב ידיקפת םג ואלימש ןכתיו הכאלמבו רחסמב וקסע ,תואלקחה
'.וכו תורייש יוויל ,רבדמה יטבש תוטישפ דגנ ,ימורה "סמיל"ה
הבחרתה ,שפנ 3,000 -כ התנמ איה .הלודיג אישל תדבע העיגה תיטנזיבה הפוקתב
תופסונ תובר הנסחא תורעמ ובצחנ םהבש םייברעמה תונורדמה תא תופיפצב הסלכאו
,ורצנתהש םיטבנ םבור ,הארנכ ויהש ,היבשות .ןהיחתפב םירוגמ יניינבב ובלושש
תויסנכ יתש וילע ומיקהו םיילילאה םישדקמה ידירשמ סילופורקאה תא וקינ
דגנ תוננוגתהו טלפמ םוקמ שמשתש ידכ הלודג הדוצמ ונב הלא דצל .רזנמו
.הארנכ הרבג ןתופיכתש ,רבדמה יטבש תוטישפ
ירועישו םיבושי תומש טרפמה 39 'סמ הנצינ סוריפפב Eboda םשב תרכזנ תדבע
הצולח Mampsis, - תישממ ראשה ןיב תורכזנ סוריפפ ותואב .ומלישש םיסמ
Birosaba. - עבש-ראבו Elusa -
ובירחה ,נ"הסל 628-614 םינשב הב וטלשו לארשי ץרא תא ושבכש ,םיסרפהש ןכתי
וטלתשהש רחאל םג הששואתה אל יכ דע השק הכ התכוה ריעה .תיטנזיבה תדבע תא
תונושארה תוטישפה תחאב הז ןברוח לח תרחא העד יפל .ץראה לע שדחמ םיטנזיבה
שוביכה רחאל בגנה לע האבש תיללכה הכיעדה םע .נ"הסל 632 ביבס םימלסומה לש
.םריע תא הגרדהב תדבע יבשות ושטנ נ"הסל 636 תוביבסב יברעה
ידי-לע הנוכנ והוזו 19 -ה האמה ףוסב םירקוחל ולגתנ תדבע ריעה ידירש
ליסומ יכ'צה רקוחה ךרע (1902) 20 -ה האמה תישארב 1870. -ב רמלאפ ילגנאה
םילגנאה 1904, -ב ןאסנוו קאיניבס ,ןסו'ז םיתפרצה ןכו ,תדבעב םיבושח םירקחמ
תוריפח לש תובחרנ תולועפ 1916. -ב דנאגיו ינמרגהו 1941 -ב סנרולו ילוו
'א -ו (1958) הנוי-יבא 'מ לש םלוהינב 1961-1958, םינשב וכרענ רוזחשו
.(1961-1958) בגנ