תדבע - םידימאה תיב

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח