תדבע - ימורה לדגמה


תדבע - ימורה לדגמב תבותכה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח