תדבע - תגה


תדבע - תגה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח