תדבע - הדוצמה תמוח


תדבע - בורקמ טבמ , סילופורקאה


תדבע - סילופורקאה


תדבע - סילופורקאהו רצבמה

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח