תדבע - תימורדה היסנכה


תדבע - היסנכה לש םגד

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח