תדבע - תינופצה היסנכה


תדבע - הליבטה ןגא

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח