תדבע - הנסחאה תרעמו םירוגמ הנבמ

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח