:לולסמה רואית

םיכוכה תרעמ - 1 'סמ הנחת

.עלסב הבוצח ,הרובק תרעמ יהוז
.תדבעב תונורדמה סולכאל תינייפואה הנבמ-הרעמ לש תינבתה ןאכ העיפומ
:וז ןושלב תבותכ האצמנ הרעמב
136" תנשב באב 'דב הרטפנו םינש 81 התייח ...סוכנמודבע תב הכלומ הילרוא“
הלחהש "היברע היקניבורפ" ןיינמל איה תרכזומה הריפסהש החנהה לע ססובמ תבותכה ךוראית
.נ"הסל 242 = 106+136 רמולכ ,נ"הסל 106 תנשב
תויכשמה לע הדיעמ וז תבותכב ותעפוה .םיטבנה לע לבוקמ היהו ,ילבב בא שדוחה םש לש ורוקמ
.תימורה הפוקתב םג םתוברת
. ( םימור וא םיטבנ ) םיילילא הארנכ ףוקשמה לעש םינמיסה
םכותב ודרשש ןבא תוחול רפסמלו ,םהיתונפדבש םיצירחל ,הרעמה ךותב הרובקה יכוכל בל ומיש
.ירוקמה םבצמב


םידימאה תיב - 2 'סמ הנחת

תוגרדמה םרג .םירדח תפקומ תימינפ רצח ללכו ןוכיתה חרזמב תלבוקמ התייה ותינכתש םירוגמ הנבמ
הייהשל חוטשה גגה תא ולצינ ויבשותש וא ,יתמוק-וד ילוא היה ןאכ הנבמה ןמ קלחש ךכ לע דיעמ
ךרואל םידומע לע ןעשנש םיפער גגב הרוקמ היה רצחה חטשמ קלח '.וכו םיערז שוביי ,הכוסב
. ( בי ) - ( אי ) - ( י ) םירדחה תיזח
.ןבא תוחולו תותשקב ,תירבדמה היינבה חסונב היה םירדחה יוריק
.בוריקב ק"מ 91 - ( ח ) רובה חפנ -
:הללכ ולש ףוסיאה תכרעמ
.תוגגהו תפצורמה רצחה חטש .א
.( גי ) יברעמ-םורדה ריקב רצחה לא הסנכנש חרזמ-ןופצ ןוויכל 'מ 300 -כ הכרואש הלעת .ב
.בטיה חיוטמ היה רובה


ימורה לדגמה - 3 'סמ הנחת

. ( 106+188 ) נ"הסל 294 תנשמ תרחואמה תימורה הפוקתהמ הנבמ
.ינוחטב וא ירוביצ הנבמ הארנכ .ודיקפת היה המ קוידב רורב אל
.תישממב םג אצמנ המוד הנבמ
: ( תוריקה תיינב רחאל ,תרעושמ ) הרקתה תיינב תטיש
.עקרקה ינפ לע ןתמאתהו םינבאה תותיס ':א בלש
השארה ןבאה תסנכהו זכרמה לא םידדצהמ וילע םינבאה תחנה ,תשק תרוצב ץע םוגיפ תמקה ':ב בלש
.ףוסבל
.םוגיפה לש ריהז קוליס ':ג בלש
.ןבאה תוחול תחנהו דצה יללח יולימ ':ד בלש
.יוריקל םיצע רסוח רמולכ ,םייתביבסה םיאנתה ידי-לע ,הארנכ ,הבתכוה וז הינב תטיש
,תיקלח וא המלש תישילש המוק לע דיעמ הלעמ יפלכ תוגרדמה םרג ךשמה ,יתמוק-וד היה ןיינבה
. ( ?תיפצתל ) הינשה המוקה גג לא הילע תורשפא לע וא

22 'סמ הנצינ סוריפפ ךותמ
תותשק שולש ילעב ,ןופצ דצמש םידומצה םירדחה ינש ...רתויב ןמאנה םנרל וצקוי ,ןכל"...
..."גג םיסוכמו םיחיוטמ

.ןרוחבו ןדריה-רבעב ,בגנה ירע לכב תרכומ איה .ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,הנה וז הינב תטיש
.תיטנזיב-תימורה הפוקתב םג ךשמנ הב שומישה

.ןתפמב תלדה תקיחש ינמיסל בל ומיש
.ףוקשמה תשקל לעמ תבותכל בל ומיש
: ( תיטנזיבהו תימורה תופוקתב תימשרה הפשה התייהש ) תינווי הבותכה תבותכה חסונ
ידי לע 188 תנשב בוט ןמיסב הזה לדגמה תא הנב רשא סוינרא יאנבה תא רוכז הדובוע סואז"
".סוכיטבאו הרטפ שיא סולאו
.נ"הסל 294 תנשל התוא םיכראתמ םירקוחה


םימ ףוסיא תכרעמ - 4 'סמ הנחת

.הנשב מ"מ 100 - כ הז רוזאב םימשגה עצוממ
:הארנכ ויה תירבדמ ריעב םשג ימ ףוסיא יחטשמ
םיפער יסוכמ וא םיחוטש תוגג
תופצורמ תורצח
.םיפצורמ תורכיכו תובוחר
.רצח-ביבס-םירדח תויונב ויהש בא-יתב תודיחימ ורקיעב בכרוה יונבה חטשה
רצח לכב .תופצורמה תורצחה לא ,סרח וא ןבא תוילוח יבזרמב ,םידרומ םימה ויה תוגגה ןמ
ןבא תומאב םימרזומ םימה יפדוע ויה םייטרפה תורובה ואלמתנשמ .יטרפ רוב ללכ ךרדב היה
.םיירוביצ תוכירב וא תורובל םיפסאנו תורכיכלו תובוחרל
.יתליהק ןוגרא ובייח הלא לכ
. ( 2 'סמ הנחת ) םידימאה תיבב רובה :יטרפ רובל אמגוד
.תויסנכב םימה תורוב 6, 'סמ הנחתב רובה ;וז הנחתב רובה :םיירוביצ תורובל תואמגוד
.הכומנ התעיפש '.מ 60 -כ לש קמועל הבוצחה ראב םירפוחל הלגתנ ,ץחרמה תיב דיל ,ריעה ילגרל
:םירשעה האמה תישארב ,םילשורי ,השמ ןימי םידרפסה תנוכשב םייחה - תקחורמ תודע
םיקתפ וקליח הנוכשה יאבג .ץיקה תומיב םימ ובאשנ םהמש ,םימ תורוב ויה בוחר לכב "...
ףסכה .תושפנה רפסמ יפל םיקתפ רפסמ ,םולשת תרומת ,הלביק החפשמ לכ .הנוכשה תמתוח םהבו
(םילוענה ) תורובה וחתפנ הז רחא הזב .תורובה יוקינלו םיבזרמהו תורוניצה ןוקיתל דעונ
הנוכשל ץוחמ תודאנב ואבוהש םימ ונק ןכמ רחאל .לילכ ולזאש דע ,םהימימ וקלוחו
..."בר רקויב ורכמנו
",הנשיה םילשוריב תודלי" ,עשוהי בקעי לש ורפסמ )
. ( 1971"


תגה - 5 'סמ הנחת

םרכ לכ ילובי וקרפנ םהבש םיחיוטמ הקירפ ילכמ ,הארנכ ויה ,םישרתב ( א ) ,םיאתה
.דרפנב םרכו
.הכירד חטשמ ,הארנכ ,היה ( ב )
ותלוביקו אוה םג חיוטמ היהש ( ד ) לא ( דרש אלש ) חתפ ךרד רגינ שוריתה רקיע
.ק"מ 5.6 -כ
.ןגאה לא יעקרק-תת רוניצב זקונ אוה םגו ,גזה לש תיפוס הטיחסל ,הארנכ ,שמיש ( ג )
.תויטרפ ויה תווחה בור ובש ,תיטנזיבה הפוקתב עקרקה תקולח רטשמב ילוא ,הרושק םיאתל הקולחה
.תוסירא לש םינוש םיזוחב ,היסנכל הארנכ ךייש היה רכינ תווח רפסמ
םירכזנ תיטנזיבה הפוקתה תורוקמבו רחאמ .הלאכ תותג עברא ואצמנ הבורקה התביבסבו תדבעב
םג וקוויש בגנה יבושייש ןכתי ןכ ומכ .וז הרדגהב םיללכנ תדבע תונייש ןכתי "הזע תוניי"
.םיקומיצ

תוחפל דחא דב תיב לש ומויק לע תואדווב הדיעמ איה .הרתאב הניא ךומסב ןאכ תחנומה לממה ןבא
.היתוביבסב םיתיז לודיג לע ןבומכו ריעב
רדח ןימי דצמ אצמנ ,הדוצמה תמוחל ליבקמב ,חרזמ-ןופצל תגה ןמ קחרתמה בוחרב 'מ 40 -כ
.תישממב גצומ המוד אצממ .תדבעב םינגד תניחט לע םידיעמ הלא :תלזב תונחטמ ירבש ובו


סילופורקאהו הדוצמה - 6 'סמ הנחת

סוניטלקויד םירסיקה ועיקשה הבש ,נ"הסל 3 -ה האמה ףוס ,תרחואמה תימורה הפוקתב התנבנ וז
.תיסחי תורערעתהו לפש תפוקת רחאל ,הירפמיאה לש שדחמ סוסיבל םירכינ םיצמאמ סוניטנטסנוקו
.תישממ תמוחו הנצינ תדוצמ םג ונבנ הפוקת התואב
הנממ 'מ 200 -כ אצמנה יטבנה יאבצה הנחמה תמוחמ ושלתנ ןאכ הדוצמה תיינבל םינבאהמ קלח
בלצה הווהמ ךכל הרורב תודעו תיטנזיבה הפוקתה תישארב ונבנ םינוילעה היכבדנ .חרזמ-ןופצל
.סילופורקאה םישרתב ( ג )
'.מ 40x60 -כ :הדוצמה תודימ
'.מ 2.00-1.60 -כ :תומוחה יבוע
'.מ 3.5 -כ :תומוחה הבוג
.ק"מ 196 = 7x7x4 -כ :הדוצמה זכרמב םימה רוב תודימ


תינופצהו תימורדה תויסנכה - 8-7 'סמ תונחת

ינבמל תלבוקמ תינכת התייהש "הקיליסבה" לע תססובמ ץראב תיטנזיבה הפוקתה תויסנכ תינכת
.ימורה םלועב רוביצ
.תיטבנ םידומע תרתוכ תויסנכה ינבמב תבלושמ ןכ ומכ .הילטיא הארנכ אבוי תויסנכב שישה
סרח יפער וחנוה ןהילעש ,עצוממב 'מ השימחכ ,תוכורא ץע תורוקמ הנבנ הייסנכה לש גגה דלש
.ןונבלמ ואבויש זרא יצעמ הארנכ ויה תורוקה .רפוע וא
לש תילכלכה התמצע לע םידיעמ ,קוחרמ ואבויש ,תרפוע וא סרח יפערו ץע תורוק ,שיש תעפוה
.הלא םינבמל הליהקה הסחייש תובישחה לעו תדבע תליהק
.םירזנמ ,הארנכ ,ויהש םירדח תוכרעמ תודומצ תויסנכה יתש לא
.חיוטמ רובו תפצורמ רצח ,םיבזרמ ,תוגג :הלשמ םימ ףוסיא תכרעמ התייה רזנמ-תייסנכ לכל

התלגתנש רבק תבותכ יפ-לע שודקה סורודואיתל תסחוימ ( 7 'סמ הנחת ) תימורדה הייסנכה
,הצובק תייסנכ :ןויריטרמ ) "שודקה סורודואית לש ןויריטרמב רבקנש סנהוי ןב סאירכז" :הב
. ( החצנה תייסנכ
בותכ חבזמל ןימימש חולה לע .םירבק םה הלא .הייסנכה תפצרבש שישה תוחול תעבראל בל ומיש
...יושנ וניא אוהשכ תמו םישדוח 'ז -ו םינש ז"י ךרובמה רדנסכלא ןב סונמרג היה יח" :תינוויב
445". תנשב
.םיירוקמ םניא ( ט ) הליבטה ןגא לש שישה תוחול בור

.הפצרה ינפ לע הבע רפא תבכש תדבע ירפוח וליג , ( 8 'סמ הנחת ) תינופצה הייסנכב
.(םישרתב ט ) תינופצה הייסנכה לש יברעמה ריקל ךומסה בלצ תומדב הליבטה ןגאל בל ומיש
ןגא לש ותואיצמ .תוקוניתל ןטק הליבט ןגא קר הסינכל ךומס אצמנ ךכ-רחא ונבנש תויסנכב
הרבח לש התורצנתה ךילהת תרגסמב םירגובמ תלבטה יסקט לש םמויק לע ,הארנכ ,הדיעמ הז לודג
.תילילא
:ריע לכב תחא היסנכמ רתוי לש ןמויק לע עודי בגנה ירע בורב
.הנצינב שולשו הטבשב שולש ,תישממב םייתש ,תדבעב םייתש
.הליהק לכב םירצנתמה רפסמ לש יתגרדה לודיגב וז העפות ריבסהל רשפאש ןכתי


הנסחא תכרעמו םירוגמ הנבמ - 9 'סמ הנחת

תיטבנה הפוקתב רבכ ילוא ותישארש ,ריעה תונורדמ סולכאל תינייפוא הרעמו הנבמ לש וז הדיחי
.תיטנזיבה הפוקתב ואישל עיגהשו
.עלסב תובוצח תורעמ לולכמ לש ךתח אוה ההכה וקלח .הנבמה םישרתב ונייע
.תיטנזיב-תימורה הפוקתב םג ךשמנ הב שומישהש ירוקמ יטבנ חותיפ ,הארנכ ,איה וז הינב תטיש
.ןדריה-רבעב ףאו בגנה ירע לכב תרכומ איה
תורודה ךשמב ורציו הביצחל חונה ןוטריקה עלס לש ויתונוכת תא לצנל וליכשה תדבע יבשות
.ןהיחתפב םירוגמ ינבמו הנסחא-תורעמ לש תרווכ ןיעכ תונורדמה ינפ-לע
.ןבא-תוחולו תותשק ידי-לע יוריקה תטיש .וז ריעב םירוגמ תדיחי ןייפאמ הנבמה
ןימימש בלצה ןמיס .יוריקל םיצע רסחה חיחצ רוזא יאנתל ישונא תולגתסה חרוא ןייפאל הרומא וז
ןכתי .תיטנזיבה הפוקתב תיבה לש וסולכא לע דיעמ ,תותשקה ידירש ובש ,ילאמשה רדחה ףסל
.תימורה הפוקתב רבכ םקוהש
,ךשמנ ןתביצח ךילהתו תורעמב שומישה .םירטמ 36 -כ ,תלופמה רוזא תוברל ,הרעמה לש הקמוע
400. -כל סולכאה אישב עיגה ןרפסמ .תדבע לש הבושי תופוקת לכב ,הארנכ
(ןיעל םיארנ ןיידע םודא םוח עבצב הידירש ) הרעמה חתפל לאמשב תאצמנש תינוויה תבותכה
!שודקה סורודואית" :תימורדה הייסנכה ןורטפ ,שודקה סורודואית תא איה םג הריכזמ
".ךתיב תא לצה .סוטנקבא תאו ןוטפא תא העישוה
,חמק ,םיקומיצ ,םילבד ,םיניערג :רמושמו שבי ןוזמ ינסחמ ,הארנכ ,ושמיש תדבעב תורעמה
'.וכו תיז ןמש ןיי ,חלוממ רשב
.ירבדמ רוזאב הייסולכוא םויקל ינויח אוה ןוזמה רומיש רשוכ

ינפ-לע תובוצח תורעמ 400 -כ הנמש חוודמ 1902, תנשב תדבע תא רקסש ,ליסומ 'א יכ'צה רקוחה
המדא תדיערב הארנכ ,וסרק תורעמה בור .םינבמ ידירש םירכינ ןבור יחתפבש ריעה תונורדמ
.ןכמ-רחאל