תדבע ריעל קיז ןיעמ

:עדימ

.תיגולואיגו תיסיפ הפמ - ימורד ןויליג ,לארשי-ץרא - 1:250.000 :תופמ *
.רקוב-הדש - 1:50.000
15 'סמ הפמ ,ברעמ - ינופצ בגנ - םיליבש ןומיסו לויט תפמ - 1:50.000
רוחשב תנמוסמ העגהה םרד ,לוחכ :ליבשה ןומיס *
.טלושמ - קיז ןיעל העיסנה לולסמ :טוליש *
.מ"ק 10-כ :הכילהה לולסמ ךרוא *
.תועש 8-כ :הכילהה ךשמ *
.הלעמו 14 - מ :םילייטמה ליג *
.ףרוח ,ויתס ,ביבא :תופדעומ תונוע *
.הכילהל תוחונ םילענ ,עבוכ ,םימ ,הפמ :ינויח דויצ *
.ןוירוג-ןב תשרדמב ,רקוב-הדש ץוביקב :תיאופר הרזע *
4x4. בכרו תוילויטל הריבע קיז ןיעל ךרדה :בכרל השיג יכרד *
הקלח ךרדה .חטשל תדרל טלחומ רוסיא לח ,םשג לש הרקמב
.האיציה ינפל ךרדה בצמ תא רקוב-הדש הדש ס"יבב ררבל שי .הריבע אלו
.העש 3/4-כ קיז ןיעל ןוירוג-ןב תשרדממ העיסנה ןמז

תדבע ריעה לש קלדה תנחתמ םילייטמה תא ףוסאי הוולמה בכרה
.ןוירוג-ןב תשרדמל םורדמ מ"ק 10-כ ,ןומר-הפצמל שיבכה לע תאצמנה
.תדבע המודקה ריעה - לולסמה םויס .קיז ןיע רבדמה תאנ - לולסמה תליחת*
.םייחה-ילעבלו חמוצל היחמ רוקמ םיווהמה תונייעמ םנשי לולסמה םוחתב :עבט תרימש *
יכרע לעו רוזאה ןויקינ לע רומשל שי .תונייעמה םוחתב שא ריעבהל ןיא
.ףונהו עבטה

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
?לייטנ ןאל

תמרל ליפענ ,קיז ןיע לש רבדמה תאנב רקבנ .תדבע תמר לש ינופצה הקלחב רבוע לויטה לולסמ
ךישמנ ,בקע לחנב קתעה ןייעמ - ןוילע בקע ןיעל דרנ ,בגנה יסכר לע הביהרמ תיפצתל תדבע
.תדבע תיטבנה ריעב םייסנו ןושבד לחנל
;םתביבסב רשא םדאלו יחל ,חמוצל םייח רוקמכ םדוחייו רבדמה תונייעמ רחא הקחתנ ונלויט ךלהמב
.הז ץרא לבחב בשייתהל םדאה לש ונויסינ רחא בוקענו המודק תואלקח ידירש שוגפנ

?לולסמה תליחתל םיעיגמ דציכ

ץוביקל דע 40 'סמ שיבכב םיעסונ עבש-ראבמ . ןוירוג ןב תשרדמל םורדמ רבוע לויטה רוזא
(החרזמ) הלאמש םינופ".ןיצ הלעמל" םותכה טלשה דע מ"ק 3 - כ דוע המורד םיכישממ .רקוב - הדש
תפוקתב ןוירוג-ןב דוד תא שמישש םיסוטמה תחנמל ךומס ,הלעמה תליחת דע מ"ק 4 - כ םיעסונו,
לחנ תא םיצוח '.קיז - ןיע'ל טולישה יפ -לע ,טפנה ריצב םידרוי .רקוב-הדש ץוביקב ותוהש
ונתוא ןווכמה טלשב ןיחבנ .םילודג םילכמ ינשל עיגנש דע ,מ"ק 4.5-כ רשי םיכישממו .ןיצ
ראווח תועבג ןיב תרבוע ךרדה .םיפסונ מ"ק 3-כ ךישמנ המורד הנופה ךרדה םעו ,קיז ןיעל
.םינקו םילקד :רבדמ תאנ ינמיסב ןיחבנ קוחרמ .תוכרו תורפרפא
.ונילויט ליחתמ ןאכ .םוקמב עבטה תרומש לע הרומה טלשה דיל בכרה ןמ דרנ

יפרגואיג עקר - לויטה רוזא

.תדבע תמר םע ינופצה בגנה יסכר שגפמב רבוע לויטה לולסמ
.ברעמ-םורדל חרזמ-ןופצמ יללכה ןנוויכש ,םיסכר לש תועוצר עבראב ןיחבהל ןתינ יזכרמ-ינופצה בגנב
םהיניב םידרפומ םיסכרה .ןותמ יברעמ-ןופצהו ,לולת יחרזמ-םורדה םפגא .םיירטמיס-א םה םיסכרה
.הכותב 'םיעלבנה' ולא םיסכרל םויס תדוקנ ,תמיוסמ הדימב ,הווהמ תדבע תמר .תועקב ידי-לע
800-כ אוה עצוממה ההבוג .לארשי תנידמ םוחתב תופוצרהו תולודגה תומרה תחא איה תדבע תמר
.ןיצ תעקב לא הנופה יקוצמ הנבמב המרה תמייתסמ חרזמ-ןופצו ןופצ יפלכ .םיה ינפ-לעמ 'מ
'.םיניצה קוצמ' והז
ערתשהש ,סיטתה םיל דירש ,עקשמ יעלס םה ולא .ןיגוריסל ןוטריקו ריג תובכשמ תבכרומ המרה
ךותב םייא םיסכרה ישאר ויה וז הפוקתב .ןקואאה תפוקתב ,הנש ןוילימ 35-כ ינפל דע רוזאב
.הז םי
תפוקתב ,הנש ןוילימ 70-50-כ ינפל ודברוהש ,תורופא-תוקורי תיסרח תובכש תוצבצבמ המרה ילגרל
תאו םוהתה-ימ קפוא תא תווהמ ,םיה ינפל תחתמ קומע ויהש ,ולא תובכש .ןקואילפ-טכירטסאמה