תיביטסנס הפמ

םוקמה לש תונומת לבקל ידכב ץחלו שקובמה םוקמ לע עבצה