יללכ טבמ - קיז ןיע

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח