:לולסמה רואית

ביבש ןיעו קיז ןיע

:םיינייפוא םימ יחמצ לש שוגב ןיחבנש דע ',מ 300-כ דוע ךרדה ךרואל ךישמנ בכרה ןוינחמ
. ( 1 ) קיז ןיע לש העיבנה םוקמ והז .םינקו םילקד ,םילשא
. ( 2 ) ביבש ןיע והז .ךובס תופצפצ שרוח ךרדה ךשמהב
לע םידרויה םשגה ימ .תדבע תמר ילושב םיעבונה תונייעמ תצובק ךותמ דחא וניה ביבש ןיע
,המוטאה תיסרחה תבכשל םתעגה דע ,ןוטריקהו ריגה לש תויקפואה תובכשב םיקדס ךרד םילחלחמ המרה
.ינייפוא הבכש ןייעמ והז .ןייעמכ םיצרופו םימרוז םה הילע
.וב םישחורה םייחה ישחרל ןיזאהלו ךובסה הפצפצה יצע שרוח ךותב בבותסהלו סנכיהל יאדכ
.קד חוליקב םימרוזה םימה ךופכפ לוקו תוערצ םוזמז ,ריש רופיצ

תוחילמ לש םיוסמ רועיש תאשל לגוסמ .תונייעמו םילחנ תודג לע לדגה הובג ץע אוה תרפה תפצפצ
םיבחרומ םירגובה םילעהו ,םיכרואמ םיריעצה םילעה .םילע יגוס ינש תרפה תפצפצל .עקרקב
יצחכ םתרוצש ,םיטלוב םיצפע םיעיפומ םילעה לע .ףרוחב רישנ ץעה .ןייועמ תרוצ ילעב וא
םיציב תלטה ןוגכ ,רז םרוג תרידחמ האצותכ ,יחמצ רבאמ לודיג וא החיפת - ץפע ) ןבל רודכ
. ( ימיכ םוהיז וא תילאריו הפקתה ,קרח ידי-לע הציקע וא
תוריפחב ואצמנ םיבר ץע ידירשו תורוק .ןיינבל םלג רמוחכ הפצפצה לש הצעה השמיש םדק ימיב רבכ
הפצפצ ינימ םילדגמ םויכ .ךליאו ס"הפל הנש 35.000-מ ,תיתילוקלכה הפוקתה ןמ תויגולואיכראה
. ( ...דועו יונ יצע ,חור ירבוש ,ןיינב יצעכ ) תלעות יצעכ ץראב םידחא
תונייעמ ינש תביבסב ודרש ןה .םויה לש וזמ החל תימילקא הפוקתמ דירש ןניה בגנב תופצפצה
.תדבע ןיעו ביבש ןיע - דבלב
וליפאו םילקד ,חולמ ,רמס ,הנק :ומכ םימ יבהוא םיחמצ ןייעמה תא םיוולמ תופצפצה יצע דבלמ
.הנאת יצע
תובקע ,םינומספ תוליחמ :וימיממ םינהנה םייח-ילעב לש תובקע אוצמל ןתינ ןייעמל ביבסמ
.םיעובצו םיבאז ,םילעי
.םיאלפומ תכלש ינווג שרוחה הטוע ויתסה תנועב


ןוילע בקע ןיעל ביבש ןיעמ

ליבש ליחתמ האנה לש יברעמה הדיצב .תדבע תמרל ונימעפ םישנו ,קרי עפושה ןייעמהמ דרפינ
עלסמה תובכשב ןיחבהל לכונ היילע ידכ ךות .קוצמה שארל דע הלענ הז ליבש םע .לוחכ ונומיסש
.ןיגוריסל תופלחתמה ןוטריקו ריג יעלס - המרה תא תונובה
.(4) תיפצת םשל ןופצמ ונל הבורקה העבגה לא הנפנו תוגספ ריווא ףאשנ הלעמה שארל ונעיגהב
ןאכמ תוארל ןתינ ,הבוט תוארה רשאכ .יזכרמהו ינופצה בגנה יבחרמ םישרפנ ונינפל
.הל םיינייפואה ןחלושה ירהו תדבע תמר ףונב ןיחבהל ןתינ העבגה שארמ .םודא ירה תא
זוקינה ןגא ערתשמ ברעממו קיז לחנ רבוע ונל חרזממ .םימה תשרפ וק לע תאצמנ וז העבג
.ןושבד לחנ תא וירחאו בקע לחנ לש זוקינה ןגא תא הצחנ הברעמ ונכרד ךשמהב .בקע לחנ לש
ךישמהל - קוריה ןומיסב - תחאה :תויורשפא יתש ונינפל .ןמוסמה ליבשל דרנ תיפצתה תדוקנמ
בקע ןיעל הנפנ ונא . ןוילע בקע ןיעל לוחכה ןומיסב ךישמהל - היינשהו ;ןותחת בקע-ןיעל
.ןוילע
תדבע תמרל רבעמה .המרה לא בוש הלענו ץורעה ןמ אצנ מ"קכ רחאל .לוחכב ןמוסמה ץורעב דרנ
םידימעה ,לילשאהו חישה ןגוז יחמצ רקיעבו ,ינשבוי רבדמ חמוצ - הייחמצה יפואב בטיה רכינ
תעב םהב םיווקנה םימל תודוה ,היחמצ לש רתוי לודג ןווגמ אצמנ םיצורעב .םישק שבוי יאנתב
.םילודגה םתורה יחיש ןאכ םיטלוב רקיעב .םימשגה
.עבטמ תומדב םינבואמ ובש ,ההכ עלסב ןיחבהל ןתינ ,ץורעה לש תיחרזמה ןפודב ,הדיריה ףוסב
.ונבאתהש ,םייאת-דח ,םיריעז םייח-ילעב - ( עבטמ = תיניטלב הלומונ ) םיטילומונ םה ולא

( 3 ) ןוילע בקע ןיע

.ידאוה תוריקב לדגה חמוצבו ץורעה חמוצב ןיחבהל ןתינ ךרדב '.מ 400-כ דוע ידאוה דרומב ךלנ
.יוצמה ףלצהו הפירחה הלתכה תמגודכ ,םיקדסב םייקה רפושמה םימה קשמ תא םילצנמה םיחמצ ולא
. ( םירומחו םיזיע רקיעב ) םייח-ילעב יללג - ךרדב םירכינ םינוש םייח ינמיס
יעקרק-תתה המירזה קיפא תא עטוקה רבשב הרוקמ - ןוילע בקע ןיע - ץורעב שוגפנ הב העיבנה
.קתעה ןייעמ והז .הלעמל תולעל םהל םרוגו םימה לש


,םילעי ןוגכ ,םינוש םיקנוי ,ריש ירופיצ םיכשומ ,םינוש תומוקמב םיווקנו םימרוזה העיבנה ימ
.דועו תוינייחש תוישופיח ,םישותי ילחז ,תויריפש ילחז ,םיבגטש :םימ יקרחו םיעובצ ,םיבאז
םיעימשמ םירכזה .לשאה תדקיצ יהוז .הרטממ לש רוצרצ ריכזמה ,עקוב לוק עמשנ ץיקה תנועב
.הנקהו לשאה םהיניבו םיבר םימ יחמצ םנשי םימל ביבסמ .םינימ ןיב תרושקתל הז לוק

תדבע ריעל ןוילע בקע ןיעמ

תדרל וא ,לוחכה ןומיסה םע תדבע ריעל ךישמהל :תויורשפא יתש ונינפב תודמוע וז הדוקנב
ריעל לוחכה ןומיסה םע םיכישממ ונא .ןותחת בקע ןיעל עיגהלו ,רוחשה ןומיסה םע לחנה דרומב
.תדבע
ןימי דצמ הארנ ונכרדב .ברעממ בקע לחנל ךפשנה ץורעה ךרואל ספטמה הלעמב ןייעמהמ הלענ
הרובק ינבמ םה ולא - ( סולומוט :דיחיב ) ילומוט ןה ולא .תולודג םינבא תומירע ךרדה לש
תובקע םהב ואצמנו ורפחנ םהמ םידחא .ס"הפל 1900-2000 ,הנוכיתה הזנורבה תפוקתל םיכראותמה
.םיזורחו םיסרח ,םדא
.ןושבד לחנל בקע לחנ ןיב לידבמה םימ תשרפ וק לע אצמנה ףכואל עיגנ הלעמה ףוסב
.תדבע ריעה תוברוח תא ברעממו ,אחפנ רה תא תוארל לכונ ברעמ-םורדמ
םישומישל בטיה הלצונ וז העפות .ףחס תמדאב אלמה בחר לחנ אוה ןושבד לחנ ,בקע לחנמ לידבהל
םייאלקח םינקתמ ידירש .תדבע תמר לע םייחה םיוודב התוא םילצנמ ונימיב .הקיתעה תעב םייאלקח
םיברעה יפב ןושבד לחנ ארקנ ידכב אל .היטה תולעתו ןבא תורדג ,םירכס :חטשב בטיה םירכינ
.שבדה לחנ ונייהד ',לסע ידאו'
הווחל הפי המגוד תוארל לכונ ישארה ץורעב .ןושבד לחנל ליבומה ץורעב דרנו ליבשב ךישמנ
. הווח תיבו תורדג ,םירכס תללוכה ,הקיתע תיאלקח
.בגנב םימה רטשמ תא םינייפאמה ,םייליע רגנ ימ לש יברמ לוצינ לע תססובמ תירבדמה תואלקחה
םימה תא תוליבומו תונורדמה ןמ תודרויה ,היטה תולעת תועצמאב השענ ןתנווכהו םימה ףוסיא
יצעו םינפג ,האובת :םייאלקח םילודיג לש בחר ןווגמ לדגל רשפא וז הטישב .ץורעבש תוקלחל
.תדבע ריעל םורדמ ,ירא-ןבא 'פורפ לש ותווח איה תרזחושמ תיאלקח הווחל המגוד .ירפ
תיטנזיבה הפוקתב האישל העיגהו , ( ס"הפל תישילש האמ ) תיטבנה הפוקתב הלחה וז הטישב תואלקח
האובת לודיגל וז תואלקח ידירשב םישמתשמ םיוודבה . ( הריפסל תיעיבשה האמה )
בגנה תדמח :ןוגכ סל תועקרק ירחוש םיחמצל הירופ עקרק תווהמ תודבועמ ןניאש תוקלחה .ףרוחב
.ריעש ןנתמו
.ץחר לחנו ןושבד לחנ ןיב ישילשה םימה תשרפ וקל הלענו ןושבד לחנ לש זוקינה ןגא תא הצחנ
ןוויכמ שוגפנש ,בכרה ךרד ךרואל ריעה לא ךלנ . ( 4 ) תדבע ריעה תבשוי וז םימ תשרפ לע
.בכרה ונל הכחמ תדבע ריעב .הקיתעה 'םימשבה ךרד'מ קלח הניה וז ךרד .חרזמ-םורד
.הז רגאמב םייק טרופמ לולסמ ףד .ריעב רויס םייקל ץלמומ
םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה י"ע לעפומה יגולואכרא רתא איה תדבע ריעה יכ ןייצנ
רוחשב ןמוסמ ליבש אצוי ןושביד לחנמ םכביל תמושתל .דבלב הסינכה תועשבו םולשתב הסינכהו
.קלדה תנחתל תורישי עיגמו תדבע ריעה תא ףיקמה
:תופסונ תויורשפא

.החרזמ םינופו תדבע ריעה לש ןוילעה הינחה שרגמל םיעיגמ .ךופה לולסמב לייטל ןתינ.א
.ןוילע בקע ןיעל ליבומה לוחכה ןומיסב םילקתנש דע ',מ 100-כ ,בכרה ךרד לע םיכלוה
.תדבע ןיעלו ןושבד הלעמל םשמ תכללו ןותחת בקע ןיעל ןוילע בקע ןיעמ תדרל ןתינ .ב
.ןותחת בקע ןיעב ףוסיאה תא עצבל וא

:היפרגוילביב

1975. ,רקוב-הדש הדש ס"יב ,ינופצה בגנה לש היגולואיגה / סכר באז 1.
1977. ,םילעופ תיירפס ,בגנב חמוצה / ןינד םעניבא 2.
1967. ,םילשורי ,קילאיב דסומ תאצוה ,בגנה-רהב המודקה תואלקחה / רדיק .י 3.
.ןוחטיבה דרשמ לש רואל האצוהה 11, 10, 7, םיכרכ ,חמוצהו יחה תיידפולקיצנא 4.