תולא לחנלו ץול תורובל


יללכ

םינורחאה הינמיסו תוביהרמ ףונ תויפצת ,תדחוימו הרישע היחמצ ,הקיתע תואלקח ידירש
.םירצמ לובגל ךומס,הובגה בגנה-רה תוגספ ןיב ונינפ תא םימדקמ ,תמלענה תיוודבה תוחכונה לש

:יללכ עדימ

.מ"ק 6-כ :לולסמה ךרוא
.תועש 3-כ :הכילהה ןמז ךשמ
.החפשמה לכל :םילייטמה ליג
.ביבאה תפוקתב ץלמומ .הנשה לכ :תופדעומ תונוע
.ףרוחבו ויתסב םח שובל .רוזעת תפקשמ ,הימימ ,עבוכ :ינויח דויצ
רה םיליבש ןומיס תפמ1:250.000, - ימורד ןויליג ,לארשי תפמ 1:50.000; - ץול רה :תופמ
.בגנה
.ןומר-הפצמ ,ףירח רהב ל"הצ הנחמ :תיאופר הרזעו ןוחטב
.םידחוימ ףונ ירתאו םינגומ עבט יכרע ובש שיגר רוזאב רבוע לולסמה :עבט תרימש
.יחהו חמוצה ,םמודה לע רומש אנא

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
?לולסמה תליחתל םיעיגמ דציכ

תמוצ ךרד 40, 'סמ יצרא שיבכב ןומר-הפצמל עבש-ראבמ אצנ .ןומר-הפצמ ךרד - יזכרמה ריצה
שיבכ הנופ ,ל"הצ סיסבל ךומס ,ןומר-הפצמ ינפל מ"ק 7-כ .םיקולח תמוצו םיללט תמוצ ,בגנה
תורוב רתא'ל הבוט רפע ךרדב ונתוא הנפמה טלשה דע ,מ"ק 30 עסינ הז שיבכב .הברעמ טלפסא
. ( 1 ) 'ץול
.ונילויט ליחתמ םש,ןוינחל עיגנ מ"ק 1,5-כ תב העיסנ םותב
עבש-ראבמ אצנ .יברעמה לובגה ךרואלו הנצינ ךרד איה לולסמה תליחתל עיגהל - היינשה תורשפאה
ךרואל עסינו המורד הנפנ לובגה ףוסמב . ( מ"ק 70 ) הנצינ ןוויכל 211 'סמ שיבכב עסינו
.ןומר-הפצמ ןוויכל החרזמ ךישמנ ונאו שיבכה לצפתמ ףירח רהב .ףירח רה תמוצ דע ,מ"ק 58 לובגה
ךרד לע עסינו הנופצ שיבכהמ דרנ '.ץול תורוב רתא'ל ונתוא הנפמה טלשל עיגנ מ"ק 5-כ רחאל
. ( 1 ) ץול תורוב ןוינח דע מ"ק 1,5-כ רפעה
.הפשא ףוסיא תדוקנו ( םיכנל םג ) םימרוז םימ םע םיתוריש ,םימ אצמנ ץול תורוב ןוינחב
תויורשפא יבגל הרעה הליחת ךא .לגרב תוקד המכ דועב דרנ ובש ,תולא לחנ לבויב םקוממ ןוינחה
:ןאכמ תורחאה לויטה
העבגל ביבס ליבומה , ( חטשב ןמוסמ ) יפקיה לולסמ אוה דחאה .םיירקיע םילולסמ ינש םימייק
.םימה תורוב - ובש ירקיעה ביכרמהו ,מ"ק 4-כ וכרוא . ( 978 ג"נ ) ןוינחל חרזממש החוטשה
.הלילה ןוינחבש יחרזמה םינבאה םחתמ דיל טלשב ותליחת
לבויב רזוחו תולא לחנ דרומב ןאכמ אצוי אוה ךא ,רומאה טלשב ליחתמ ךלנ וב ינשה לולסמה םג
בגנה-רה תא םידחיימה םיביכרמהמ המכ אצמנ וכרואלו רתוי טעמ ךורא ,רתוי ןווגמ הז לולסמ .רחא
.וילא םיסחייתמ ןאכ םירבסהה .הובגה