ץול תורובב אלמ רוב

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח