םימה רוב - ץול תורוב

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח