החירפ - ץול תורוב


החירפ - ץול תורוב


החירפ - ץול תורוב

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח