המודק תובשיתה ידירש

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח