ץול תורוב - תויאלקח תוסרט

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח