ץול תורוב - 1004 העבגמ תיפצת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח