:לולסמה רואית

םימה רוב.1
.ןוינחהמ רבכ תוארל ןתינ ותוא ,(לולסממ תפמב 2 ) םימ רוב איה הנושארה ונתנחת
תוריהבה ןיטה תומירעב רכינ רובה .חרזמ-ןופצ ןוויכב ,ןאכמ 'מ 100 קר וקחרמ
.םוטא עלסב התשענ הריפחה יכ ןיחבנ בורקמ טבמבו ,חותפ אוה .םורדמ וילע תורגוסה
יתש תועיגמ רובה לא .המינפ תוריקה תסירק תעינמל םינבאב ימינפ ןופיד םג הנבנ
.חרזמ-ןופצמ היינשה ,חרזמ-םורדמ תחא הלעת - וילעמש העבגה ןמ םימ וילא תוזקנמה ,תולעת
.הנשה ישדוח לכב םימ הז רובב אוצמל ןתינ ללכ ךרדב
תורוגאמ' - תופמה ןמ קלחב) 'ץול תורוב' םינוכמה תורוב 17 לש הרדיסל ךייש רובה
8-10-ה תואמב ,דודו המלש םיכלמה ימי - תילארשיה הפוקתל םיכראותמ םבור .('ץול
תופוקת ךרואל בושיי תופיצר לע םיארמה םידירש ואצמנ רתאה ימוחתב יכ םא ,ס"הנפל
תייקשהל אל הרקמ לכבו ,םירדע תאקשהלו הייתשל ,הארנכ ,ושמיש תורובה .תומודקו תובר
.תודבועמה תוקלחה

לחנה ץורעב תויאלקח תוסרט.2
מ"קכ הנופצ ךישמנ .ץורעה לא דרנו ,ןורדמה יבג-לע ךישממה ,לולסמה ןמ דרפינ ןאכ
תויאלקח תוסרט לש הפינע תכרעמ ינפ-לע ףולחנ ונכרדב .תוליא לחנ לש וצורע דרומב
.רבעב ןאכ המייקתה רשא הקיתע תואלקחל דירש - ובחורל ץורעה תא תורכוסה ,(3)

תולא לחנ ץורעב דוביע תוקלחו תוסרט :רויא

ינפ-לע םימרוז רשא ,םייליע רגנ-ימ לוצינ לע תססובמ התיה רוזאב היקשהה תטיש
םיזקנתמ רשא ,םימה תא ולצינ ,םידמוע ונא הב רשא הווחב .םשג תדירי רחאל עלסמה
תוליבקמ תוסרטב ובחורל ורכס ץורעה תא .ץורעה תיתחתל לחנה תודגמ יעבט ןפואב
תוחוטשה תוסרטה .(םישרת האר) דוביעל תויוארה תוירושימ תוקלח ןהיניבו ,תוגרודמו
ףחס תמדא איה תוסרטב עקרקהש ,םירבוס םירקוחה בור .רגנה ימ תא ןהילע תורצוע
יתוכאלמ ןפואב םשל האבוה איהש ,הרבס התלעוה הנורחאל ךא ,םינשה ךשמב הרבטצה רשא
תטישב םיצעו תואובת לודיגש ,וארה תונורחאה םינשב ושענש םייוסינ .תוקלחה תריציל
.חילצמו ירשפא וז היקשה

תויטנלטא תולא.3
תיטנלטאה הלאה יצעב שוגפנ תוקד 20 רחאלו ,תולא לחנ דרומב םימה רובמ ךישמנ
.(4) ונלויט לולסמב םינושארה
,ןאכ .היסא זכרמב תומרהמ ואצומש ץע אוה Pistacia Atlantica תיטנלטאה הלאה
.ץראב ולש רתויב לודגה זוכירה אצמנ ,הובגה בגנה-רה תוגספ ןיב
(תיטנלטא םשה ןאכמ) סלטאה ירה דע סרפמ - תבחרנ ןוכיתה-חרזמה יבחרב ותצופת
ןימ הסיכ ,רתוי חלו רירק ןוכיתה-חרזמה םילקא היה ןהב תופוקתב .תעטוקמ ךא -
חרזמב םיפוצרו םיבחרנ םיחטש ,היסא זכרמ תוברעמ םאצומש םירחא םינימ ומכ ,הז
,ןוכיתה-חרזמה םילקא םג שבייתהו םמחתה ,הפוריאמ םינוחרקה וגוסנ וב ןמזב ךרעב .ןוכיתה
תורירקו תוחל ,תוהובג תוגספב ורתונ םידירש .םירוזאה בורמ ודחכנ םייתברעה םינימהו
.ןומרחהו יניס תוגספ ,םודא רה ,בגנה-רה תמגוד ,רתוי
יכ ,הלאו הנבילו ןולא תחת ,ורטקי תועבגה לעו" :םימעפ המכ ך"נתב תרכזנ הלאה
הבוג דע תולאה תועיגמ םימב רתוי םירישעה םיצורעב .(, 13'ד ,עשוה) "הליצ בוט
החירפה .םינש תואמ המכל עיגהל לוכי ץעה לש וליג .'מ 2 דע ןעזג רטוקו ,'מ 15 לש
ץעה דמוע ףרוחב .םיביהרמ םימדמדא םיעבצב תולאה תוטלוב זא .ביבאב םה בולבלהו
םהידירש תא וא םימודאו םילודג םיצפע ,ללכ ךרדב ,תוארל ןתינ ויפנע לע .תכלשב
םיקרח יציב תלטהמ האצותכ תמרגנה ,ץעה תפילקב תוחפנתה םה םיצפעה .םישבוימה
.הב

תולא שאר - "הדימרפל".4
ץורע תא בוזענ ןאכ .(5) (הנופצ) הנימי לוקיע דע ,'מ 500 דוע לחנה ץורעב ךישמנ
,החולשה ףכואל הלוע ליבשה .(םינבא לגב תנמוסמ היילעה תליחת) הלאמש ספטנו לחנה
תגספב .ברעמ-ןופצ ןוויכמ לחנה ץורע לע תשלוחה ,('הדימריפה') 980 העבגל םשמו
.רוזאה לע תיפצת ךורענ הדימריפה תעבג
לחנ לש םיצורע ינש ידי-לע הקובחה ,החולש לש ינופצה הצקב וישכע םידמוע ונא
וקלח תא זקנמה הנצינ לחנ לש וילבוימ דחא אוה תולא לחנ .הנופצ םימרוזה ,תולא
יקוצמ םיכשמתמ ונל חרזממ .בגנה תלפשבש רוגע תולוחב עלבנו בגנה-רה לש ינופצה
םיפטוע ברעמ ןופצמו חרזמ-ןופצמ .ןומר רה טלוב ברעמ-םורד ןוויכמ ,ןומר שתכמ
.םתוא תונייפאמה תויקפואה עלסה תובכש םע הובגה בגנה-רה לש םירדהנה םירהה ונתוא
רבוע םשמ קחרה אל .וילעש תונטנאה ללש םע ,ףירח רה ץיצמ ,קפואב,ברעמ-םורדמ
.םמור רה - שממ ונל םורדמ .םירצמ םע ימואלניבה לובגה וק
ושבכנ רשא םיריהב םיליבשו תויאלקח תוסרט תוארנ ,חרזמ-םורדמ ,וניתחתמש ץורעב
.50-ה תונשל דע ןאכ םיוודבה שומישב ויהו ,המהבו םדא ילגרב תובר םינש ךשמב
תיפצתה .רוזאב תיוודב תוליעפ לע םידיעמה ,םילמג יללגב םיליבשה םיפוצר םויה םג
לע הרימשב ינויחה ךרוצה תא בטיה ונל השיחממ תואשינה תוגספה רוזא לא הביהרמה
.הז ביהרמ רוזא
רשא ץורעה לא הנימי ונממו ,ףכואה דע ונילע הב ךרדב 'הדימריפ'המ תדרל ליחתנ
.המורד וב הלענ ,ץורעל ונעיגהב .ברעממ
.ןבא תורדגו םינבמ לש םיבר םידירש תוארל לכונ ץורעה תדג לע
ץורעב רחבנ .(םינבא לגב ןמוסמ גלזמה) (6) תוידאו גלזמל עיגנ 'מ 1300-כ רחאל
.רוזאה לע תיפצתל (7) 1004 העבגל ספטנו (יברעמה) ינמיה

1004 העבגמ תיפצת

ליבשה םע מ"קכ רוזחנו ,םמור רה ןיבל וניניב דירפמה ףכואה לא דרנ תיפצתה תדוקנמ
1004 העבגמ ךישמהל תורשפא תמייק .ץול תורוב רתאב ןיתממה בכרה לא החרזמ דרויה
.(מ"ק 1,2) ץול תורובב הינחל רוזחל םשמו (מ"קכ קחרמב) םמור רה לש ותגספל