היתוביבסלו הטבשל

יללכ עדימ
.1:50.000 הטבש תפמ 1:250.000; םורד לארשי :תופמ
.עבש-ראבמ מ"ק 62-כ :העיסנה לולסמ ךרוא
.תועש 2-כ :לויטה ךשמ
.החפשמה לכ :םילייטמה ליג
.הנשה לכ :תופדעומ תונוע
.ףרוחב םח שובל ,עבוכ ,םימ :ינויח דויצ
.ונממ תוטסל ןיא - שא חטשב רבוע הטבשל ליבומה שיבכה :םידחוימ תוריהז יללכ
.ל"הצ תויחנהל עמשיהל שי ,'וכו תוכתמ ,םידושח םיצפחב תעגל ןיא
.רתאב תוריק לע ספטל רוסא .דבלב םיליבשב תכלל שי המצע הטבשב
.רוזאה יבושיי ,םיבאשמ קלדה תנחת :הייתש ימ
.הנצינ ,םילשא ,םיללט ,ךומסה ל"הצ סיסב :תיאופר הרזעו ןוחטב
.תועיצקבו םיללט תמוצב ,בבוח תמרב ,עבש-ראבב קלד תונחת :קלד
.יחהו חמוצה ,םמודה לע רומשל םישקבתמ םכנה :עבט תרימש
.ידוחיי ירוטסיהו יגולואיכרא רתא הנה הטבש המודקה ריעה
.וילע ורמש

07-6532016'לט ,רקוב-הדש הדש ס"יבב םיפסונ םיטרפ
העיסנה לולסמ רואית
,הדש-יבאשמ תמוצ תא םירבוע 40.'סמ שיבכב הנצינ ןוויכל המורד םיעסונ עבש-ראבמ
םיעסונו ,הטבשל טולישה יפ-לע םינופ מ"ק 54-כ רחאל .םילשא בשומו םיללט תמוצ
.לויטה ליחתמ ןאכ .ריעל הסינכב הינחה שרגמ דע ,שבושמ שיבכב מ"ק 8-כ

ירוטסיה-יפרגואיג עקר
,הטבש ףתכ סכר לש יברעמ-םורדה והצקב תמקוממ (הטיבס :תיברעב) הטבש המודקה ריעה
יעלסמ םיבכרומ ,ול חרזממש רקוב רה סכרו הז סכר .םיה ינפ-לעמ 'מ 340-כ לש הבוגב
ןוילימ 90-כ ינפל תימי הפצה לש הפוקתב תיקפוא הז םוקמב ועקש רשא ,השק ריג
.ןכמ רחאל הסיחד יצחל ידי-לע וטמוקו ,(ןורוט) הנש
יכרדמ קחורמה ,תונותמ תועבג לש רוזאב ןטק יאלקח רפככ ,הארנכ ,הטבש לש התליחת
יפ-לע .תואלקחל החונה סל עקרק םיאלמו םיבחר הז רוזאב םיצורעה .רחסמה תורייש
.הריפסל 0 תנש ביבס הטבש לש התישאר ךיראת תא עובקל ןתינ יגולואיכראה אצממה
ףלאה עצמאמ לארשי-ץראל חרזממו םורדמש בחרמב וטלשש ,יברע אצוממ םע ,םיטבנה
קלחכ ,רגנה תואלקח תא בגנה-רהב חתפל הפוקת התואב הארנכ ולחה ,ס"הפל ןורחאה
.הגרדהב וחתפתהו ולדג רשא ,םיזורפו םינטק םיבושיי תונבלו ,עבק תובשייתהל םרבעממ
לודיג ףנע לעו רגנ ימ תואלקח התוא לע התייה הטבש יבשות לש תירקיעה םתסנרפ
.הנקמה

.'היברע היקניבורפ'ל הכפהו תימורה הירפמיאל םיטבנה תכלממ החפוס הריפסל 106 תנשב
.תיאמורה תוברתה ןמ תודוסי ועימטהו וגפס ,וז תרגסמב וללכנש בגנה-רה יבושיי
.חורב ןהו רמוחב ןה ,התמצע אישל ,הארנה לככ ,הטבש תליהק העיגה תיטנזיבה הפוקתב
םירטמוליק ערתשה רשא ,הלש רגנה תואלקח םוחת ותוטשפתה אישל עיגה וז הפוקתב
לעפמ םג וז הפוקתל ךייש ןכ .וז הפוקתל תוכייש ןאכ ולגתנש תותגה 3.הביבס םיבר
יפושחמב .( 1140.0293:צ"נ) ןאכל תימורד מ"ק 3-כ ובורב רמתשנ רשא לודגה היטהה
.הלש תומישרמה תויסנכה 3 ונבנו םימ תורוב ובצחנ ריעל ברעממו םורדמש ןוטריקה
הדבוע ,םירעש אלל תוסינכ 12 םע ,המויק תפוקת לכ ,המוח אלל ,הזורפ התייה ריעה
.תינוחטיב הניחבמ יסחי טקש לע העיבצמה
ףוסב תיברעה הפוקתל תיטנזיבה הפוקתה ןמ וז הליהק לש הרבעמב דח יוניש רכינ אל
הייסנכה ריק דיל ףשחנש ,עונצ דגסמ אוה הנממ רתויב רורבה דירשה .ךליאו 7-ה האמה
,תיסאבעה הפוקתה ךלהמב .ירצונ-ימלסומ םויק-וד לש רורב בצמ הארנכ ןייפאמו תימורדה
.םריע תא םינורחאה הטבש יבשות ושטנ ,הריפסל 9-ה האמבו 8-ה האמה ףוסב
תשולשב הנושארל רתאב הרפח טלוק 'ד לש ותושארב תיטירבה תיגולואיכראה תחלשמה
תותג יתש ,תימורדה הכירבה תא ,תינופצה הייסנכה תוביבסב 1934-36, לש םיפרוחה
.םויה דע ומסרופ אל הריפחה תואצות .הוורואו
'םיימואלה םינגה תושר' םעטמ ץופישו רוזחש תודובע רוזאב ושענ 1958-60 םינשה ןיב
.הנוי-יבא 'מ לש וחוקיפב

:היפרגוילביב
1970,לארשי-ץראב תויגולואיכראה תוריפחה לש הידפולקיצנאה ,'הטבש'/ הנוי-יבא 'מ 1.
1967,קילאיב דסומ ,בגנה-רהב המודקה תואלקחה / רדיק 'י .2.
1981,ןוירוג-ןב. תטיסרבינוא תאצוה ,בגנב תיטנזיב ריע לש תולכירדאו תינכת / ל"גס 'א .3
.ןוחטיבה דרשמ תאצוה ,םירתאו םיפונ ,'הטבש'/ בגנ 'א 4.
תנגהל הרבחה תאצוה ,בגנה-רהב תומודק םירע . ריצק 'ע ,ןוירוא 'ע ,יניע 'י 5.
תשרדמו עבטה
. 1988,ח"משת ,רקוב-הדש