תיביטסנס הפמ


םוקמה לש תונומת לבקל ידכב ץחלו שקובמה םוקמ לע עבצה
1981 ,ןוירוג ןב תטיסרבינוא ,לגס רותרא ר"ד תאמ "הטבש" יפ לע הדבוע הפמה