:לולסמה רואית

תחלשמה .טלוק תחלשמ תיב אצמנ ,ריעה לא סנכנה ליבשל םורדמ ,הינחה שרגמל ךומס שממ
היוצמ תלדה ףוקשמ לע .הז תיבב הררוגתהו 1934-36 םינשב ריעה תא ,רומאכ ,הרפח
תויוצמ ןסחמבו רצחב . "ולש ויעצמאב (תיבה תא הנב) טלוק" :תרמואה תינוויב תבותכ
.םירקבמל רשכוה רתאהש העשב ואצמנש תוטשוקמ םינבא

(1) הכירבה תיב
ותברק לשב הז יוניכל הכז רשא ,תיטנזיבה הפוקתה ןמ םירוגמ תיב אוה הכירבה תיב
ריעב םילודגה םיתבה דחא והז .הלופכה הכירבה איה ,הטבש לש יזכרמה םימה רגאמל
אוה .רחסמו םירוגמ לש םידוקפתל תויורשפא וכותב בלשמ תיבה .בטיה רמתשה רשא
תלבוקמה היינבה תרוצ התייה וז .תימינפ רצח וזכרמבו ר"מ 400-כ לש חטש לע ערתשמ
.תומודקה בגנה ירעב
יתב ראשל המודב ,הכירבה תיב .רצחה לא תורישי םיחתפנ םהמ העבש ,םירדח 11 תיבל
יאדכ תיבב רויסה תעב .ריעה תוביבסמ החקלנש ריג ןבא ולוכ יונב ,ריעב םירוגמה
.יוריקה תטישלו תוריקה תיינב ןפואל בל םישל
תבכש רצויה ,טיטו הבצחמ תלוספ יולימ םע חוורמ םהיניבו ,םילופכו םיבע תוריקה
ףרוחה ישדוחב ומוח לעו ,טהולה ץיקב תיבה תורירק לע רמש הז היינב ןפוא .דודיב
בל םישל יאדכ .םירקה
תוחולו תותשק לש וז הטיש .הרקתה תא וכמת רשא תותשקה ונבנ ןהילעש תונמואה יסיסבל
.ןדריה רבעב ףאו בגנה ירע לכב תרכומ איה .ירוקמ יטבנ חותיפ הארנכ איה ,ןבא
ןבאה בזרמל םג בל םישל יאדכ .תיטנזיב-תימורה הפוקתב םג ךשמנ וז הטישב שומישה
.תירבדמ ריעב םימ ףוסיא לש תלבוקמ הטיש יהוז .רצחה תניפב םימה רוב לא ליבומה
םשומישל ,תורצחב םימה תורוב לא ןבאה יבזרמב םימשגה ימ ורגינ םינבמה תוגגמ
.תיבה ינב לש

(2) תוכירבה
תוכירב יתש ופשחנ ריעה זכרמב .תיאקירמאה טלוק תחלשמ ןאכ הרפח 1934-36 םינשב
.הרופח תימורדה הכירבה קר .ק"מ 1,500-כ לש תללוכ תלוביקב תוירוביצ הריגא
,והירכז לש ונב ,סומרוג סויבאפ ליבשב" :בותכ הילעו סרח תדועת האצמנ תוריפחה תעב
."יעישתה סויד שדוחל ה"כ םויב בתכנ .הכירבה ליבשב הבוחה תודובעמ תחא הדובע תמייס
.הריפסל 600 תנשל הדועתה תא םיכיישמ םירקוחה
תומאב םירגינ םשגה ימ יפדוע ויה ,םייטרפה תורובה ואלמתנש רחאלש ,איה החנהה
.תוכירבה לא הלא םיפדוע וזקינ ,בטיה םיפצורמ ויה תובוחרהו רחאמו ,םיברה תושר לא
לש ןמוקימ ןיא .הרופחה הכירבל חרזממש ףצורמה עטקב םימה תומא ידירשל בל ומיש
תוריק :בטיה תוחיוטמ ויה תוכירבה .ריעה תובוחרמ םימה לכ תטילק רשפאמ תוכירבה
.הרקתל םינמיס ןיא .הפצרו
,תוכירבהו תורובה לע ףסונ םימ רוקמ הטבשב ןיא ,בגנה ירע ראשל דוגינבש ,ןייצל בושח
.תונייעמו תוראב ומכ

(3) תימורדה הייסנכה
.תיטבנה הפוקתה ןמ ינחלופ הנבמ לע הארנכ היונב איהו הטבש תויסנכבש המודקה יהוז
יזכרמ םלואב ןייפואמה ,הקיליסאב סופיטמ איה הייסנכה . 'מ 17.6x18.2 היתודימ
יבחרמ השולשל םידומע ירוט ינש ידי-לע קלוחמו (ברעמ-חרזמ ןוויכב בצומה) ינבלמ
יזכרמה םלואב הרוקמה קלחה .םיפערו תוינולמג ץע תורוק יונב היה הייסנכה גג .ךרוא
םיחיוטמ תוריקה ויה (סיספא) חבזמה רוזאב .םיידדצה תומלואה ןמ רתוי הבגומ היה
ףצור ףא ךוותה םלוא .ירצונה ןחלופה תורטמל (ריק ירויצ) תואקסרפ םהילע וריוצו
הפצרהש רעשל ןתינ ,האצמנש תבותכ יפ-לע .הילטיאמ הארנכ ואבוהש ,שיש תוחולב
.הריפסל 640 תנשב התשענ
תלבטה לע ,הארנכ ,תודיעמ ויתודימ .הליבט ןגא אצמנ ,ינופצה הדיצב ,הייסנכל ץוחמ
הליבטה סקטב .בגנה תייסולכוא לש התורצנתה לש ךשוממה ךילהתל תינייפואה םירגובמ
ןגאה ןמ םישודק םימ וילע הזיה רמוכהו ,וינתומ דע לודגה ןגאה ךותל לבטנה סנכוה
.תוקוניתה תא םג ,הארנכ ,וליבטה וב רשא ,ןטקה
.הייסנכל םיכייש ויהש םירדח לש םמוקמב הנבנש ןטק דגסמ יוצמ הליבטה ןגאל ךומס
ומוקימ .הריפסל 8-ה האמל סחוימ אוהו בגנה לש יברעה שוביכה רחאל הנבנ דגסמה
.תימלסומהו תירצונה - תודעה יתש ןיב יתד םויק-וד לש בצמ לע דיעמ הייסנכל ךומס
,הכמל הנופה דגסמה לש ימורדה ריקב ,הליפתה ךוכ אוה ,'ברחמ'ל בל םישל יאדכ
םיספטמו םיאצוי תוכירבה רוזאמ .ןתפמכ ןאכ תשמשמה ,בלצה טילבת םע ףוקשמה ןבאלו
.ריעה לש ינופצה הקלח לא תוגרדמה הלעמב

(4) דקפמה תיב
יפוא לע בטיה םשרתהל ןתינ וידירשמ .תיטנזיבה הפוקתה ןמ הנבמ אוה דקפמה תיב
,הטבש לש תיזכרמה הייסנכה תבצינ הז ןיינבל דומצ .הפוקת התואב תינוריעה היינבה
.הריפסל 6-ה האמל תסחוימה
םיכישממו ישארה בוחרל םירזוח ,תיזכרמה הייסנכבו דקפמה תיבב רצק רויס רחאל
תינופצה תגבו ,(5) רצויה תיבב טעמ םיבכעתמ ךרדב .תינופצה הייסנכה תואובמל הנופצ
.(6)

(5) רצויה תיב
םהיניבו ,םינוש הכאלמ יפנעמ תסנרפתמה ,תילכלכ תססובמ הליהק לע דיעמ רצויה תיב
.תדבע ריעב - דחא רצוי תיב דוע קר תומודקה בגנה ירעב הלגתנ הכ דע .תורדק

(6) תינופצה תגה
לש תילכלכ-תיאלקחה תוליעפה לע הדיעמ ,ריעב תואצמנה תותגה שולשמ תחא ,תגה םג
הזמ הז םילדבנה ,םינטק םיאת .א :םיקלח 3-מ ללכ ךרדב תבכרומ תגה .ריעה יבשות
,הכירד חטשמ .ב ;םתכירדל דע םיבנעה תולוכשא ונסחוא םהב ,תוכומנ ןבא תוציחמב
;שורית תורוב לא הלעת ךרד םהמ רגינ היה שוריתהו ,םיבנעה תא םילגרב וכרד וילע
.שוריתה תריגאל ,בטיה םיחיוטמה ,תורובה .ג
ןהילעש ןכתיו ,ןבא ישגרד ופשחנ הילא םידומצה םירדחב .הקירפ יאת ןיא וז תגב
.ןייה תנסחאלו שוריתה תסיסתל םילודג סרח ידכ ובצוה
הייסנכה ירעשב םיאבו ,ונינפלש תפצורמה רכיכה תא םיצוח ,בוחרה הלעמב םיכישממ
.ריעה לש תינופצה

(7) תינופצה הייסנכה
.הריפסל 7-6 תואמל תסחוימ איהו ,הטבש לש תויסנכה 3 ןיב תרחואמה הייסנכה יהוז
רוטיעה לש ןוילעה וקלחב .הייסנכל הסינכה רעשב רטועמה ףוקשמל בל םישל יאדכ
לש ומשב תונושארה תויתואה יתש תא אטבמה ,בלצ תרוצב יפרג בוליש תוארל ןתינ
ןתעפוהו ,ינוויה תיב-ףלאה ןמ הגמואו אפלא תויתואה תועיפומ ותיתחתב .ירצונה חישמה
"ינודא םואנ ותו ףלא ינא" - ןושארה :השדחה תירבב םיקוספה ינשל ,הארנכ ,תסחייתמ
,םש) "ףוסו שאר ןורחאו ןושאר ותו ףלא יכנא" - ינשהו ;( 8,א ,ןנחוי ןוזח)
.( 13,בכ
.(םוירטאה) הייסנכה לש תחוורמה תוסנכתהה תבחרל בל םישל יאדכ הייסנכל הסינכב
.ןבא ידומע ידי-לע ךמתנש ,םיפער גגב תיקלח הרוקמ התייה איהו ר"מ 500-כ החטש
תמוקב ןיחבהל ןתינ םוירטאה ידיצב .ודרשש םידומעה יסיסב תא הבחרב תוארל ןתינ
.םיריזנה תונועמ
תולעת לש תפעוסמה תכרעמה תא תוארל רשפא וב ,לודג םימ רוב יוצמ םוירטאה רצחב
.רובה לא םימה תא תואיבמה
תוריקה .הקיליסאב םגדמ איה םג ,ריעה תויסנכב הלודגה ,הייסנכה םלוא לא םיסנכנ
ןתינ שיש ידירש .הילטיאמ אבוימ ,רפרפא-ןבל שיש םיפוצמ ,הארנכ ,ויה םיסיספאהו
.ריג-ןבא היושע התייה םלואה תפצר .םיסיספאל ךומס ,חבזמה תמיבל ביבסמ אוצמל
.הרומכ ישנא לש םיבר םירבק ואצמנ הייסנכה לש תונוש תוניפב
ספיספ תפצר תמייק םהבש ןושארב .הליפת יאת ינש םייוצמ ,םורדמ יזכרמה םלואל דומצ
.םייסדנה םימגדב תרטועמ
.הרמשל ידכ ומוקמל וריזחהלו הילעמ לוחה תא תולגל ןתינ הפצרה תא תוארל ידכ

לא הדירי ךרוצל תוגרדמ ובו ,תחא ןבאמ ולוכ יושעה ,הליבט ןגא יוצמ ינשה אתב
דע הארנכ הדרשו ,הטבש תויסנכב תרחואמה ,רומאכ ,איה תינופצה הייסנכה .ןגאה
.יברעה שוביכה ירחא ,הריפסל 648 תנש ירחא
ןופצמ המודקה תיאלקחה הווחל ונימעפ םישנו ינופצה החתפמ אצנ הייסנכב רויסה רחאל
םיכמתנה ,הייסנכה לש םיינוציחה תוריקל בל םישל יאדכ האיציה תעב .(9) ריעל
.המדא תדיערב עגפנ ןיינבהש רחאל הארנכ העבקנש ,הקצומ תלגועמ הכימתב
הכילהה .הנממ םירטמ תואמ רפסמ ךלהמ ,ריעל ןופצמ תאצמנ המודקה תיאלקחה הווחה
,(תינופצה תגה) 8 הנחתל ךישמהל עצומ רצק םנמזש הלאל .ץמאמ הב ןיאו חונ חטשמ לע איה
.(הפמ האר) שיבכה ךרד הווחל עיגהל ,בכרה תרזעב םשמו

(9) המודק תיאלקח הווח
דחי 1958-59, םינשב ,ירא-ןבא 'פורפ לש ותווצ ידי-לע הרזחוש תיאלקחה הווחה
,בורח יצע הב ועטינ 1958-59 ףרוחב .םנוד 7-כ החטש .תדבע דיל המודק הווח םע
ורפסנ 1985, ףוסב ךרענש םיצעה דקפמב .קסרפאו ןומיר ,תיז ,ףיזש ,דקש ,הנאת
יאלקח ךרעממ קלח איה וז הווח .ןולדיח ףס לע םקלחו בוט בצמב םקלח ,םיצע 95
הרקיעב יהוז .םנוד 40.000-כב ךרעומ וז תואלקח לש הפקיה .בגנה-רה רוזאב בחר
ןוויכל בצינב ,תויאיגה בחורל ונבנ ,תוארל ןתינש יפכ ,םירכסה .תויאיג תואלקח
רגנה-ימ תמירז תא שיחהל ידכ ןותמ ןוסכלאב וותוה םימ תולעת .רגנה-ימ לש המירזה
,הרועש ,הטיח לדגל הרשפאש ןיחלש תואלקח וז התייה .דוביעה תוקלח לא תונורדמה ןמ
םג תוהזל ןתינ תואלקחה תוקלחל ךומס .דועו רמת ,דקש ,תיז ,הנאת ,ןפג ,תוינטק
.בכרה לאו ריעה לא םירזוח תיאלקחה הווחהמ .םימה רוב תאו הווחה תיב תא
.תומודקה בגנה ירעב תופיה תותגהמ תחא - 8 הנחת ךרד רובעל ץלמומ הינחה שרגמל ךומס

(8)תיברעמה תגה
תודע איה וז םיאת תרדסש ןכתי .םיבנעה תקירפ יאתב בטיה ןיחבהל ןתינ וז תגב
.בטיה חיוטמו ףצורמ הכירדה חטשמ .םימרוכ ןיב תויטרפ תועקרק תקולח לש רטשמל
בל םישל יאדכ .םינגאה ינשמ דחא לא ןבא בזרמב זקונ ,חטשמה לע רגינש שוריתה
.ק"מ 5-כ ןגא לכ תלוביק .םתיעקרקבו תורובה תונפדב חיטה ידירשל
,(םיבנעה תופילק) גזה תא וטחס םהב ,םינטק תורוב ינש הכירדה חטשמ לש וזכרמב
.םינגאה לא יעקרק-תת ןבא רוניצב זקונש
רוזאל לייטלו ןאכמ ךישמהל ןתינ ,הנצינ - עבש-ראב ישארה שיבכל םירזוחש רחאל
.םירצמ םע יברעמה לובגה שיבכלו םייתוראב - הנצינ