הטבש - תותשק


הטבש ,הכירבה תיב - ןבאה בזרמ

sweeming pool house
הכירבה תיב - 4 'סמ םישרת

silling methode
.הנבמה לש יוריקה תטיש רוזחש - 5 'סמ םישרת