הטבש - דקפמה תיב


7 'סמ םישרת


ריקה לא טבמ :תותשק דצה ןמ הנבמ :תשק - 8 'סמ םישרת