תיאלקחה הווחה - הטבש

agricultural farm
תיאלקחה הווחה - 14 'סמ םישרת