ירוטסיה-ימילקא-יפרגואיג אובמ - הטבש


יברעמ-םורדה והצק ינפ-לע תמקוממ ( הטיבס :תיברעב ) הטבש המודקה ריעה
סכרו הז סכר .םיה ינפ לעמ 'מ 340 -כ לש הבוגב , הטבש ףתכ סכר לש
תפוקתב תיקפוא ןאכ ועקש רשא ,השק ריג יעלס םייונב ול חרזממש רקוב רה
הסיחד יצחלב וטמוקו ( ןורוט ) הנש ןוילימ 90 -כ ינפל תימי הפצה
עקשמ יעלס ףונה תא םינוב ןאכמ ברעמו םורד ןוויכל וליאו .ןכמ רחאל
םירצויה , ( ןקואא ) הנש ןוילימ 45 -כ ינב רתוי םיריעצ םיימי
,הז רוזאב עקרקה .תוחוטש ןחלוש-תועבג לש ףונ הילבה ךילהת ידכ ךות
רשא רגרג-קד ( Loese ) סל הרקיעב איה ,םיבחרה תוידאווב תאצמנה
מ"מ 86 אוה םיעקשמה עצוממ .ירבדמ ןאכ םילקאה .תוחור ידי-לע אבוה
הרוטרפמטה , ( 31 דומע ,ם"שת ",בגנה" ,ירא ןבא 'מ יפ-לע ) הנשב
c33.5. ) - טסוגואב תילמיסקמהו c7.4 ) - ראוניב תעצוממה תילמינימה
םיטלובה היגיצנ .בגנה-רה לש הז רוזאל תינייפוא תיעבטה הייחמצה
.רבדמה םתורו רבדמה תנעל ,לילשא ,חישה ןגוז ,רתיה ןיב ,םה

יכרדמ קחורמ היהש ,ןטק יאלקח רפככ המויק תא ,הארנכ ,הליחתה הטבש
םיצורעהש הז ןותמ יעבג רוזאב , ( עקרה קרפב ואר ) רחסה תורייש
םייגולואיכראה םיאצממה יפ-לע .תואלקחל החונ סל עקרק םיאלמו םיבחר וב
הריפסל 0 ביבס הנוכיתה תיטבנה הפוקתל התישאר תא ךראתל רשפא
םורדמש בחרמב וטלש ,יברע אצוממ םע ,םיטבנה . ( יגולונורכ דומע האר)
התואב הארנכ ,ולחה םה .ס"הנפל ןורחאה ףלאה עצמאמ לארשי-ץראל חרזממו
,עבק-תובשייתהל םרבעממ קלחכ ,רגנה תואלקח תא בגנה-רהב חתפל ,הפוקת
.הגרדהב וחתפתהו ולדג רשא םיזורפו םינטק םיבושי תונבלו
לעו רגנ ימ תואלקח התוא לע התייה הטבש יבשות לש תירקיעה םתסנרפ
תא ,הארנכ ,ךיישל שי בושיה לש הז תוחתפתה בלשל .הנקמה לודיג ףנע
.הטבש ףתכ תונורדממ םימשגה ימ ולעות ןהילא רשא הריגאה תוכירב יתש
היקניבורפ"ל התייהו ,תימורה הירפמיאל םיטבנה תכלממ החפוס נ"הסל 106 תנשב
תודוסי ועימטהו וגפס וז תרגסמב וללכנש בגנה-רה יבושיי ".היברע
.תיאמורה תוברתה ןמ

ירחא טרופמב בוקעל רשפא יא םייחכונה םייגולואיכראה םיאצממה ןמ
ןותמה ןורדמה הלעמב תוטשפתה היה ורקיעש ,הטבש לש התוחתפתה ךילהת
יסוריפפב תרכזנ הטבש .ריעה זכרמל הגרדהב ושענש ,הריגאה תוכירבל רבעמ
.תיטנזיבה הפוקתה ףוסמ הנצינ
סויגרס רזנמל תומורת תמישר ונהשו נ"הסל 7 -ה האמה ונמזש 79, סוריפפב
:בותכ , ( הנצינב ) שודקה
...הטבשמ םישנ שולש '...גרו'ג Sobota... הטבשמ רמוכה ...ריהמו'גמ"...
Elusa... הצולחמ םיבשות רפסמ ...הטבשמ םיבשות רפסמ ...רודואית
..."הכלומותיבמ השא ...הטבשמ סויסרמ ...הצולח בשות ןפטס
תירמוחה התמצוע אישל הטבש תליהק ,הארנה לככ ,העיגה תיטנזיבה הפוקתב
,ותוטשפתה אישל הלש רגנה-תואלקח םוחת עיגה וז הפוקתב .תינחורהו
תוכייש ןאכ ולגתנש תותגה שולש .ריעה ביבס םיבר םירטמוליק ערתשהו
,ובורב רמתשנ רשא ,לודגה היטהה לעפמ םג ךייש וז הפוקתל .וז הפוקתל
ןוטריקה יפושחמב . ( 1140.0293 :מ"צנ ) ןאכל תימורד מ"ק השולשכ
תומישרמה תויסנכה שולש ונבנו םיבר םימ תורוב ובצחנ ריעל ברעממו םורדמש
.הלש
אלל תוסינכ 12 תלעב ,המויק תפוקת לכ ,המוח אלל ,הזורפ התייה ריעה
.תינוחטיב הניחבמ יסחי טקש לע העיבצמה הדבוע ,םירעש

הפוקתל תיטנזיבה הפוקתה ןמ וז הליהק לש הרבעמב דח רבעמ רכינ אל
תיברעה הפוקתהמ רתויב רורבה דירשה .ךליאו 7 -ה האמה ףוסב תיברעה
בצמ הארנכ ןייפאמו תימורדה הייסנכה ריק דיל ףשחנש עונצ דגסמ אוה
הירפמיאה ןמ קלח בגנה היה וז האמ ףוסמ .ירצונ-ימלסומ םויק-וד לש ינמז
האמה ףוסב תיסאבעה הפוקתב והשיתמ .קשמד התייה התריבש תייאמואה
.םריע תא םינורחאה הטבש יבשות ושטנ 9 -ה האמבו 8 -ה