םוכיסל תולאש 10.

תפיט לכ ףוסיאל תנגרואמו היונב וז ריע התייה דציכ רזחשל וסנ 10.1
?םשג
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
רוזאה יאנתל תולגתסה התביבסו וז ריע לש הידירש םיאטבמ דציכ 10.2
?ירבדמה
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ריע לש תולכירדאו תינכות הטבש" ךותמ םיחוקל 9, 8 ,5 ,3 סמ םימישרת
1981, ןוירוג -ןב תטיסרבינוא , לגס רותרא ר"ד תאמ " בגנב תיטנזיב