2 'סמ הנחת


תונומת

זכרמב .תיאקירמאה טלוק תחלשמ ןאכ הרפח 1934-36 םינשב 2.1
קר .ק"מ 1500 לש תללוכ תלוביקב ולא הריגא תוכירב יתש ופשחנ ריעה
:תבותכה הילעו סרח תדועת תוריפחב האצמנ ךכ לע ףסונ .הרופח תימורדה
תודובעמ תחא הדובע תמייס ,והירכז לש ונב ,סומרוג סויבאלפ ליבשב"
".יעישתה רוזחמב סויד שדוחל ה"כ םויב בתכנ .הכירבה ליבשב הבוחה
.נ"הסל 600 תנש ,רבוטקואל הדועתה תא םיכראתמ םירקוחה