4 'סמ הנחת


תונומת


7 'סמ םישרתריקה לא טבמ :תותשק דצה ןמ הנבמ :תשק - 8 'סמ םישרת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח