5 'סמ הנחתרצויה תיב - 9 'סמ םישרת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח