7 'סמ הנחת


תונומת

ףוקשמ םישרת

northern church
תינופצה הייסנכה - הטבש - 11 'סמ םישרת

schema
היסנכ לש יתמכס ךתח 12 'סמ םישרת
לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח