8 'סמ הנחת


תונומת


13 'סמ םישרת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח