9 'סמ הנחת


תונומת

agricultural farm
תיאלקחה הווחה - 14 'סמ םישרת