תיחרזמה היסנכה - הנצינ לת

לולסמה תפמל הרזח
לולסמה רואתל הרזח